SFS 2018:1290 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2018:1290 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2018-1290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 15 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 8 §

och 21 kap. 4 och 5 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.
15 §
Med blivande adoptivförälder avses i denna balk den som efter

socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård

och fostran i syfte att adoptera barnet.

11 kap.
7 §
Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner

likställs med adoption att någon efter socialnämndens medgivande har tagit

emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet.

Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner lik-

ställs den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård

med tidpunkten för ett barns födelse, dock inte vid beräkning av barnets

ålder.

12 kap.
8 §
2 Bestämmelserna om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också

vid adoption av barn, med följande undantag:

1. Vid adoption av den andra makens eller sambons barn lämnas föräldra-

penning inte utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt

rum.

2. Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning enligt 6 § till den

som avser att adoptera ett barn lämnas inte före den dag då föräldern har fått

barnet i sin vård.

21 kap.
4 §
Adoptionsbidrag lämnas endast till den eller de föräldrar som har

adopterat enligt beslut av svensk domstol.

Med svensk domstols beslut likställs

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

2

Senaste lydelse 2013:999.

SFS 2018:1290

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1290

1. ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller i Sverige enligt

lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen

om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, och

2. ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller i Sverige enligt

lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer.

5 § Adoptionsbidrag lämnas endast för barn som inte hade fyllt tio år när

föräldrarna fick barnet i sin vård.

Bidrag lämnas inte för adoption av en makes eller sambos barn.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.