SFS 2018:1952 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2018:1952 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2018-1952.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 4 och 5 §§ och 13 kap. 31 a §
socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

11 kap.
4 §
Vid tillämpningen av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner
likställs med en förälder följande personer:

1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
2. förälders sambo,
3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet, och
4. blivande adoptivförälder.

5 § När det gäller tillfällig föräldrapenning likställs med en förälder även
familjehemsförälder.

Första stycket gäller inte i fall som avses i 13 kap. 8 och 9 §§.

13 kap.
31 a §
Försäkringskassan får besluta att en annan person som är försäkrad
för tillfällig föräldrapenning och som avstår från förvärvsarbete ska få rätt
till tillfällig föräldrapenning för att i stället för föräldern vårda ett barn som
inte har fyllt tre år. Som villkor för detta gäller

1. att föräldern på grund av egen sjukdom eller smitta inte kan vårda

barnet,

2. att föräldern enligt 12 kap. 14�16 §§ har rätt att själv uppbära föräldra-

penningen eller skulle ha haft rätt att själv uppbära föräldrapenningen, och

3. att föräldern inte bor tillsammans med någon som kan beviljas tillfällig

föräldrapenning med stöd av bestämmelserna i 11 kap. 4 § 1 eller 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för föräldrapenningsförmåner som

avser dagar före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48.

SFS

2018:1952

Publicerad
den

4 december 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.