SFS 2019:644 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2019:644 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2019-644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 24 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 18 §, 67 kap. 16 och 17 §§ och
81 kap. 9 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

5 kap.
18 §
2 Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämp-
ning av bestämmelserna om bosättning i 2�8 §§ eller bestämmelserna om
utlandsvistelse i 13�15 §§, får förmånen efter ansökan hos den handläggan-
de myndigheten fortsätta att lämnas om det med hänsyn till omständig-
heterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen.

67 kap.
16 §
3 Med inkomstgrundad ålderspension enligt 15 § avses

� inkomstgrundad ålderspension enligt denna balk före minskning som

anges i 69 kap. 2�11 §§, och

� sådan allmän obligatorisk ålderspension enligt utländsk lagstiftning

som inte är att likställa med garantipension enligt denna balk.

Inkomstpension och premiepension ska beräknas som om den försäkrade

endast hade tillgodoräknats pensionsrätt för inkomstpension och som om
denna pensionsrätt, före minskning enligt 61 kap. 10 §, hade utgjort 18,5 pro-
cent av pensionsunderlaget.

17 §4 I beräkningsunderlaget ska också ingå

� änkepension,
� efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning, och
� sådana förmåner som lämnas till den försäkrade enligt utländsk lagstift-

ning och som motsvarar sjukersättning eller aktivitetsersättning eller som
utgör pension vid invaliditet.

81 kap.
9 §
5 Beräkningen av garantipension ska grunda sig på den omställnings-
pension som den efterlevande har rätt till.

Med omställningspension avses även sådan efterlevandepension enligt ut-

ländsk lagstiftning som inte kan likställas med garantipension enligt detta
kapitel.

1 Prop. 2018/19:131, bet. 2019/20:SfU6, rskr. 2019/20:11.

2 Senaste lydelse 2018:1627.

3 Senaste lydelse 2018:1627. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2018:1627. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2018:1627. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS

2019:644

Publicerad
den

29 oktober 2019

background image

2

SFS

2019:644

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2019.
2. Lagen tillämpas för garantipension och garantipension till omställ-

ningspension som avser tid från och med den 1 januari 2020.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för garantipension och garanti-

pension till omställningspension som avser tid före den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.