SFS 2019:645 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2019:645 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2019-645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 24 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 5 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 5 kap. 17 a och 18 a §§,

67 kap. 16 a och 17 a §§ och 81 kap. 9 a §, med följande lydelse.

5 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

�� bosättning i Sverige i 2 och 3 §§,
�� särskilda personkategorier i 4�8 §§,
�� de bosättningsbaserade förmånerna i 9 och 10 §§,
�� socialförsäkringsskyddet i samband med inflyttning till Sverige i 11 och

12 §§,

�� förmåner vid utlandsvistelse i 13�16 §§, och
� speciella försäkringssituationer i 17�18 a §§.

17 a §2 Garantipension och garantipension till omställningspension får,
trots bestämmelserna i 2�8 §§, lämnas till den som är bosatt i ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz om
personen uppfyller kraven i fråga om försäkringstid enligt 67 och 81 kap.

18 a § Garantipension och garantipension till omställningspension får
under de förutsättningar som anges i 18 § fortsätta att lämnas även om rätten
till förmånen har upphört med tillämpning av 17 a §.

67 kap.
16 a §
När garantipension lämnas med stöd av 5 kap. 17 a, 18 eller 18 a §
ska vid tillämpningen av 16 § första stycket inte beaktas sådan allmän obli-
gatorisk ålderspension enligt lagstiftningen i ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz som inte är att likställa
med garantipension enligt denna balk.

17 a § När garantipension lämnas med stöd av 5 kap. 17 a, 18 eller 18 a §
ska vid tillämpningen av 17 § inte beaktas sådana förmåner som lämnas till
den försäkrade enligt lagstiftningen i ett annat land inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och som motsvarar sjuker-
sättning eller aktivitetsersättning eller som utgör pension vid invaliditet.

1 Prop. 2018/19:131, bet. 2019/20:SfU6, rskr. 2019/20:11.

2 Tidigare 5 kap. 17 a § upphävd genom 2018:1627.

SFS

2019:645

Publicerad
den

29 oktober 2019

background image

2

SFS

2019:645

81 kap.
9 a §
När garantipension till omställningspension lämnas med stöd av
5 kap. 17 a, 18 eller 18 a § ska vid tillämpningen av 9 § andra stycket inte
beaktas sådan efterlevandepension enligt lagstiftningen i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz som inte
kan likställas med garantipension enligt detta kapitel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2011.
3. Den som med stöd av punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbe-

stämmelserna till lagen (2018:1627) om ändring i socialförsäkringsbalken
hade fortsatt rätt att få garantipension eller garantipension till omställnings-
pension, har fortsatt rätt att få förmånen även om han eller hon inte uppfyller
kraven på försäkringstid i 67 eller 81 kap.

4. Vid beräkning av garantipension eller garantipension till omställnings-

pension får förmånen på grund av tillämpningen av 67 kap. 16, 16 a, 17 eller
17 a § eller 81 kap. 9 eller 9 a § inte beräknas till ett lägre belopp än det
belopp med vilket förmånen före den 1 december 2018 har lämnats till den
försäkrade. Förmånen får dock beräknas till ett lägre belopp om de belopp
som ingår i beräkningsunderlaget ändras.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.