SFS 2019:649 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2019:649 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2019-649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 24 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 2 kap. 1 §, 26 kap. 22 b §, 41 kap. 6 §, 56 kap. 3 § och 62 kap. 12,

13 och 15�17 §§, och rubrikerna närmast före 62 kap. 15 och 16 §§ ska ha
följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 10 a�10 d §§, och

närmast före 2 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 I detta kapitel finns bestämmelser om

� socialförsäkringens administration, m.m. i 2 §,
� socialförsäkringens finansiering, m.m. i 3 och 4 §§,
� internationella förhållanden i 5 §,
� prisbasbelopp m.m. i 6�10 §§,
� riktålder för pension i 10 a�10 d §§, och
� definitioner och förklaringar i 11�17 §§.

Riktålder för pension
10 a §
Vissa förmåner och beräkningar som anges i denna balk ska knytas
till en särskild ålder (riktålder för pension) som beräknas för varje år enligt
bestämmelserna i 10 b §.

10 b § Riktålder för pension räknas fram genom att det till bastalet 65
läggs 2/3 av differensen mellan

� den vid 65 års ålder återstående medellivslängden för befolkningen i

Sverige under femårsperioden närmast före det år riktåldern beräknas, och

� motsvarande värde för jämförelseåret 1994.
Den framräknade riktåldern för pension ska avrundas till närmaste helår.

10 c § Den beräknade riktåldern för pension ska gälla för det sjätte året
efter beräkningsåret.

När en gällande riktålder för pension ändras ska en åldersgräns som är

knuten till den riktåldern som gällde före ändringen fortsätta att gälla för en
försäkrad som före ändringen har uppnått en sådan åldersgräns.

1 Prop. 2018/19:133, bet. 2019/20:SfU5, rskr. 2019/20:10.

2 Senaste lydelse 2012:834.

SFS

2019:649

Publicerad
den

29 oktober 2019

background image

2

SFS

2019:649

10 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
riktåldern för pension.

26 kap.
22 b §
3 Om livränta har lämnats till följd av arbetsskada som inträffat
tidigast den månad då den försäkrade fyllde 65 år, gäller det som föreskrivs
i 22 a § första stycket längst till och med månaden före den när den för-
säkrade fyller 68 år.

41 kap.
6 §
Livränta lämnas längst till och med månaden före den då den försäk-
rade fyller 68 år, om

� skadan inträffar den månad då den försäkrade fyller 65 år eller senare,

och

� en sjukpenninggrundande inkomst kan fastställas för den försäkrade

enligt 25 kap. 3 §.

56 kap.
3 §
Inkomstgrundad ålderspension lämnas tidigast från och med den
månad då den försäkrade fyller 62 år.

För garantipension finns särskilda bestämmelser om förmånstid i 66 och

67 kap.

62 kap.
12 §
Arvsvinster efter personer som avlidit före det år de skulle ha fyllt
61 år ska fördelas för året efter dödsfallsåret. Arvsvinster efter personer som
avlidit det år de fyllt eller skulle ha fyllt 61 år eller senare ska fördelas för
dödsfallsåret.

Vid fördelningen ska det bortses från kvarlevandes pensionsbehållning

som härrör från pensionsrätt för året för dödsfallen och därefter.

13 § Fördelningen av arvsvinster ska först göras efter personer som avlidit
före det år de skulle ha fyllt 61 år. När den fördelningen skett och pensions-
rätt för året före det år fördelningen avser har fastställts, ska arvsvinster efter
personer som har avlidit det år de fyllt eller skulle ha fyllt 61 år eller avlidit
senare fördelas.

Arvsvinstfaktorer vid dödsfall efter 16 års ålder men före 61 års ålder
15 § Arvsvinstfaktorer som avser fördelning av pensionsbehållningar efter
personer som har avlidit efter det år då de har fyllt 16 år, men före det år de
skulle ha fyllt 61 år, ska grundas på kvoten mellan

� summan av pensionsbehållningarna för personer som har avlidit under

året före det år omräkningen avser och

� summan av pensionsbehållningarna för de personer i samma ålder som

levde vid utgången av samma år.

När pensionsbehållningarna bestäms ska det bortses från förändringar

efter den 1 december det år fördelningen avser.

3 Senaste lydelse 2013:747.

background image

3

SFS

2019:649

Arvsvinstfaktorer vid dödsfall efter 61 års ålder
16 §4 Arvsvinstfaktorer som avser fördelning av pensionsbehållningar
efter personer som har avlidit det år de fyllt eller skulle ha fyllt 61 år eller
senare ska grundas på kvoten mellan

� det beräknade antalet personer som har avlidit det år de uppnått eller

skulle ha uppnått samma ålder som den person som beräkningen ska göras
för och

� det beräknade antalet kvarlevande personer i samma ålder.

17 § För en försäkrad som inte har fyllt 65 år ska beräkningen enligt 16 §
göras med ledning av officiell statistik över livslängden hos befolkningen i
Sverige under femårsperioden närmast före det år personen uppnådde 61 års
ålder.

Från och med det år den som avses i första stycket fyller 65 år ska

beräkningen enligt 16 § göras med ledning av statistiken för femårsperioden
närmast före det år personen uppnådde 64 års ålder.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2019.
2. Lagen tillämpas första gången för förmåner som avser tid från och med

den 1 januari 2020.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som uppnår respektive

åldersgräns före den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1307.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.