SFS 2019:651 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2019:651 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2019-651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 24 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 66 kap. 16 och 21�23 §§, 67 kap. 21�24 §§, 74 kap. 11 och 12 §§

och 102 kap. 1, 16, 17, 22, 27, 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 66 kap. 20 a och 22 a §§,

102 kap. 16 a, 22 a, 25 a, och 27 a §§, med följande lydelse.

66 kap.
16 §
Garantipension ska beräknas enligt 17�21 §§ om beräkningsunder-
laget överstiger 0,25 prisbasbelopp men inte överstiger

� 3,16 prisbasbelopp för den som är ogift, eller
� 2,8275 prisbasbelopp för den som är gift.
I andra fall ska garantipensionen beräknas enligt 22�23 §§.

20 a § Det beräkningsunderlag som har räknats fram enligt 17�20 §§ ska
ökas med 0,051 prisbasbelopp. �kningen ska dock beräknas på samma sätt
som anges i 13 § andra stycket första meningen.

21 § Den årliga garantipensionen motsvarar differensen mellan

�� det beräkningsunderlag som räknats upp enligt 17�20 a §§ och
�� summan av sådan tilläggspension, tjänstepension, änkepension, ut-

ländsk pension och sådana andra förmåner som enligt 5 § andra stycket 7
har ingått i beräkningsunderlaget.

22 § För den vars beräkningsunderlag inte överstiger 0,25 prisbasbelopp
gäller följande:

Den årliga garantipensionen motsvarar differensen mellan
�� beräkningsunderlaget som först har multiplicerats med 1,04 och där-

efter har ökats med 0,051 prisbasbelopp som i sin tur har beräknats på
samma sätt som anges i 13 § andra stycket första meningen och

�� summan av sådan tilläggspension, tjänstepension, änkepension, ut-

ländsk pension och sådana andra förmåner som enligt 5 § andra stycket 7
har ingått i beräkningsunderlaget.

22 a § För den som är ogift och vars beräkningsunderlag överstiger
3,16 prisbasbelopp eller för den som är gift och vars beräkningsunderlag
överstiger 2,8275 prisbasbelopp ska beräkningsunderlaget ökas med

1 Prop. 2018/19:134, bet. 2019/20:SfU7, rskr. 2019/20:12.

SFS

2019:651

Publicerad
den

29 oktober 2019

background image

2

SFS

0,051 prisbasbelopp. �kningen ska dock beräknas på samma sätt som anges
i 13 § andra stycket första meningen.

För den som det i beräkningsunderlaget inte ingår något belopp enligt 5 §

andra stycket 5 ska det belopp som enligt första stycket har ökat beräk-
ningsunderlaget reduceras med 0,4 multiplicerat med den del av beräknings-
underlaget enligt 5 § som överstiger 3,16 prisbasbelopp för ogifta eller
2,8275 prisbasbelopp för gifta.

23 § För den vars beräkningsunderlag har beräknats enligt 22 a § gäller
följande:

Den årliga garantipensionen motsvarar differensen mellan
�� beräkningsunderlaget och
�� summan av sådan tilläggspension, tjänstepension, änkepension, ut-

ländsk pension och sådana andra förmåner som enligt 5 § andra stycket 7
har ingått i beräkningsunderlaget.

67 kap.
21 §
För den som är ogift och vars beräkningsunderlag inte överstiger 1,26
prisbasbelopp gäller följande.

Den årliga garantipensionen är 2,181 prisbasbelopp (basnivån för ogifta)

minskat med beräkningsunderlaget.

22 § För den som är ogift och vars beräkningsunderlag överstiger 1,26
prisbasbelopp gäller följande.

Den årliga garantipensionen är 0,921 prisbasbelopp minskat med 48 pro-

cent av den del av beräkningsunderlaget som överstiger 1,26 prisbasbelopp.

23 § För den som är gift och vars beräkningsunderlag inte överstiger 1,14
prisbasbelopp gäller följande.

Den årliga garantipensionen är 1,951 prisbasbelopp (basnivån för gifta)

minskat med beräkningsunderlaget.

24 § För den som är gift och vars beräkningsunderlag överstiger 1,14 pris-
basbelopp gäller följande.

Den årliga garantipensionen är 0,811 prisbasbelopp minskat med 48 pro-

cent av den del av beräkningsunderlaget som överstiger 1,14 prisbasbelopp.

74 kap.
11 §
2 För den som är ogift anses som skälig bostadskostnad högst 7 000
kronor i månaden.

12 §3 För den som är gift anses som skälig bostadskostnad högst 3 500
kronor i månaden. Bostadskostnaden för var och en av makarna ska beräknas
till hälften av den sammanlagda bostadskostnaden.

102 kap.
1 §
I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2�6 §§.

Vidare finns bestämmelser om
� beräkning av bidragsgrundande inkomst i 7�13 och 15 §§,
� beräkning av reduceringsinkomst i 16�19 §§,

2 Senaste lydelse 2017:1295.

3 Senaste lydelse 2017:1295.

2019:651

background image

3

SFS

� häktade eller intagna m.fl. i 20 §,
� beräkning av bostadstillägg i 21�25 a §§, och
� beräkning av särskilt bostadstillägg i 26�30 §§.


16 § Reduceringsinkomsten är summan av

1. sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension och änke-

pension,

2. pension och invaliditetsförmån som lämnas enligt utländsk lagstiftning,
3. inkomst av kapital enligt 7 § 3,
4. del av förmögenhet enligt 7 § 4,
5. 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som består

av arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229),

6. 50 procent av de delar av inkomsten enligt 15 § som, bortsett från att

skatteplikt inte föreligger, är av motsvarande slag som arbetsinkomst enligt
67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen, och

7. 80 procent av övriga delar av den bidragsgrundande inkomsten,

minskad med ett fribelopp enligt 17�19 §§.

16 a § Från och med den månad en försäkrad, som har hel allmän ålders-
pension eller motsvarande utländsk förmån, fyller 65 år är reduceringsin-
komsten summan av

1. 93 procent av den inkomstgrundade ålderspensionen,
2. garantipension och änkepension,
3. 93 procent av den pension och invaliditetsförmån som lämnas enligt

utländsk lagstiftning,

4. inkomst av kapital enligt 7 § 3,
5. del av förmögenhet enligt 7 § 4,
6. 93 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som består

av arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229),

7. 93 procent av de delar av den inkomst enligt 15 § som, bortsett från att

skatteplikt inte föreligger, är av motsvarande slag som arbetsinkomst enligt
67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen, och

8. 93 procent av övriga delar av den bidragsgrundande inkomsten,

minskad med ett fribelopp enligt 17 §.

Inkomst enligt första stycket 6 och 7 ska endast beaktas till den del den

överstiger 24 000 kronor.

17 § Det fribelopp som avses i 16 och 16 a §§ motsvarar 2,181 prisbas-
belopp för den som är ogift och 1,951 prisbasbelopp för den som är gift.

22 § Till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år
beaktas vid beräkning av bostadstillägg 96 procent av bostadskostnaden per
månad av den del som inte överstiger 5 000 kronor för den som är ogift och
2 500 kronor för den som är gift.

Om bostadskostnaden överstiger de belopp som anges i första stycket

beaktas 70 procent av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp
till 5 600 kronor för den som är ogift och 2 800 kronor för den som är gift.

För var och en av makar ska bostadskostnaden beräknas till hälften av

deras sammanlagda bostadskostnad.

22 a § Från och med den månad en försäkrad fyller 65 år beaktas vid be-
räkning av bostadstillägg hela bostadskostnaden per månad av den del som

2019:651

background image

4

SFS

inte överstiger 3 000 kronor för den som är ogift och 1 500 kronor för den
som är gift.

Om bostadskostnaden överstiger de belopp som anges i första stycket

beaktas 90 procent av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp
till 5 000 kronor för den som är ogift och 2 500 kronor för den som är gift.
Därutöver beaktas 70 procent av bostadskostnaden per månad mellan 5 001
kronor och 7 000 kronor för den som är ogift och mellan 2 501 kronor och
3 500 kronor för den som är gift.

För var och en av makar ska bostadskostnaden beräknas till hälften av

deras sammanlagda bostadskostnad.

Ett belopp om 340 kronor för den som är ogift och 170 kronor för den

som är gift ska läggas till den bostadskostnad som har beaktats enligt första�
tredje styckena och 23 §.

25 a § Från och med den månad en försäkrad, som har hel allmän ålders-
pension eller motsvarande utländsk förmån, fyller 65 år ska sådan reduce-
ringsinkomst som avses i 21 § vara 62 procent av inkomsten.

27 §4 Till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år
anses som skälig bostadskostnad enligt 26 § högst

� 6 620 kronor för den som är ogift, och
� 3 310 kronor för den som är gift.

27 a § Från och med den månad en försäkrad fyller 65 år anses som skälig
bostadskostnad enligt 26 § högst

� 7 000 kronor för den som är ogift, och
� 3 500 kronor för den som är gift.

29 §5 Vid tillämpning av 26 § ska följande inkomster beaktas:

1. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 1 och 2

efter avdrag för den skatte- och avgiftssats som följer av tillämplig skatte-
tabell enligt 55 kap. 6 och 8 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det
för den försäkrade inte kan beslutas någon tillämplig skattetabell ska den
skatte- och avgiftssats användas som följer av den skattetabell som skulle ha
varit tillämplig om sådant beslut hade kunnat fattas.

2. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 3 efter

avdrag med 30 procent.

3. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 4.
4. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 5. När det

gäller sådan del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 97 kap.
13 § 1 ska den inkomsten tas upp efter avdrag för de skatter och avgifter som
följer av bestämmelserna i 1 och 2 om inkomsten inte hade undantagits från
beskattning i Sverige på grund av 3 kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) eller skatteavtal.

5. Bostadstillägg enligt 21 §.
Från och med den månad en försäkrad fyller 65 år ska arbetsinkomst som

avses i 16 a § 6 och 7 beaktas i sin helhet till den del inkomsten, före avdrag
för skatte- och avgiftssats, överstiger 24 000 kronor.

30 § Summan av inkomsterna enligt 29 § 1�3 ska alltid anses utgöra lägst
en tolftedel av det för den försäkrade gällande fribeloppet enligt 17�19 §§
efter avdrag för beräknad preliminär skatt enligt 29 § 1. I fråga om makar

4 Senaste lydelse 2017:1295.

5 Senaste lydelse 2011:1434.

2019:651

background image

5

SFS

ska inkomsterna för var och en av dem beräknas utgöra hälften av deras
sammanlagda inkomster.

För den som är född 1937 eller tidigare ska inkomsterna i stället för de

belopp som anges i 17 §, alltid, efter avdrag för beräknad preliminär skatt
enligt första stycket, anses utgöra lägst en tolftedel av

� 2,221 prisbasbelopp för den som är ogift, och
� 1,986 prisbasbelopp för den som är gift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2019.
2. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den

1 januari 2020.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före utgången av 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

2019:651

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.