SFS 2020:189 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2020:189 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2020-189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i socialförsäkringsbalken ska in-
föras två nya paragrafer, 2 kap. 5 a § och 27 kap. 9 a §, och närmast före
2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Extraordinära händelser i fredstid
5 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap., sjukpenning och
karens i 27 och 28 kap., smittbärarpenning i 46 kap. och handläggning av
ärenden i 110 kap. Sådana föreskrifter kan endast meddelas vid extraordi-
nära händelser i fredstid.

27 kap.
9 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att ersättning i
form av sjukpenning ska lämnas till en försäkrad som får ett karensavdrag
enligt 6 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön. Sådana föreskrifter
kan endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201.

SFS

2020:189

Publicerad
den

4 april 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.