SFS 2020:427 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2020:427 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2020-427.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 27 kap. 55 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 27 kap. 55 a § ska utgå,
dels att 31 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2018:1265) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

31 kap.
5 §
En försäkrad som får rehabiliteringsersättning får behålla ersättningen

1. vid kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,
2. vid ledighet på grund av uppehåll i rehabiliteringen enligt föreskrifter

som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med-
dela med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen, och

3. när den försäkrade på grund av sjukdom är helt eller delvis ur stånd att

delta i rehabiliteringen.

Rehabiliteringsersättningen får lämnas enligt första stycket 3 för högst

30 kalenderdagar i följd. Efter den sjunde dagen lämnas ersättningen endast
om den försäkrade genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan
styrker nedsättningen av förmågan att delta i rehabiliteringen på grund av
sjukdom.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter dels om undantag från
kravet att lämna ett läkarintyg enligt andra stycket när ett sådant intyg inte
behövs, dels om att kravet ska gälla för ersättning från och med en annan
dag än den som följer av andra stycket.

2. Ett beslut om vårdbidrag som har meddelats enligt äldre bestämmelser

i 22 kap. ska fortsätta att gälla enligt vad som föreskrivs i beslutet, dock
längst till dess att beslutet skulle ha upphört att gälla eller skulle ha om-
prövats om de äldre bestämmelserna i 22 kap. fortfarande hade varit tillämp-
liga. Om ett sådant beslut inte har omprövats trots att det skulle ha gjorts
under tid som de äldre bestämmelserna fortfarande gällde, ska beslutet fort-
sätta att gälla längst till den 31 december 2020, om det inte beslutas att det
ska upphöra dessförinnan.

Försäkringskassan får besluta att ett beslut om vårdbidrag som har med-

delats enligt äldre bestämmelser i 22 kap. ska fortsätta att gälla även när

1 Prop. 2019/20:126, bet. 2019/20:SfU23, rskr. 2019/20:285.

SFS

2020:427

Publicerad
den

5 juni 2020

background image

2

SFS

2020:427

1. det har kommit in en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnads-

ersättning som ännu inte har prövats, och

2. det skulle ha funnits en rätt till vårdbidraget om de äldre bestämmel-

serna i 22 kap. fortfarande hade varit tillämpliga.

Beslut enligt andra stycket gäller till dess att Försäkringskassan har prövat

eller avskrivit en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersätt-
ning, dock längst till den 1 juli 2022.

Bestämmelserna i 22 kap. i den äldre lydelsen gäller fortfarande för vård-

bidraget om ett beslut om förlängning har meddelats enligt andra stycket.
Dock upphör förlängningsbeslutet att gälla om rätten till vårdbidraget ska
omprövas enligt 22 kap. 17 § i den äldre lydelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. De nya bestämmelserna i 31 kap. 5 § första stycket 3 och andra stycket

tillämpas inte när frånvaron från en arbetslivsinriktad rehabilitering avser tid
före ikraftträdandet.

3. Den upphävda bestämmelsen i 27 kap. 55 a § gäller fortfarande när

frånvaron från ett arbetsmarknadspolitiskt program avser tid före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen