SFS 2020:475 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2020:475 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2020-475.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 7 §, 27 kap. 9 §, 28 kap. 8 §,
46 kap. 18 och 19 §§ och 59 kap. 9 § socialförsäkringsbalken ska ha följande
lydelse.

25 kap.
7 §
Ersättning med minst 1 000 kronor om året för utfört arbete för någon
annans räkning ska räknas som inkomst av anställning. Detta gäller även om
betalningsmottagaren inte är anställd av den som betalar ersättningen. Den
som har betalat ut sådan ersättning ska då anses som arbetsgivare, och den
som har utfört arbetet ska anses som arbetstagare. När utbetalningen avser
statlig ersättning för arbete i etableringsjobb ska dock den för vars räkning
arbetet har utförts anses som arbetsgivare.

Det som anges i första stycket gäller inte om
1. ersättningen betalas ut i form av pension,
2. ersättningen ska räknas som inkomst av annat förvärvsarbete enligt

10�15 §§, eller

3. ersättningen omfattas av undantag enligt 16�24 §§.

27 kap.
9 §
2 Sjukpenning lämnas inte på grundval av anställningsförmåner för tid
som ingår i en sjuklöneperiod när den försäkrades arbetsgivare ska svara för
sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Sjukpenning lämnas inte heller på grundval av statlig ersättning för arbete

i etableringsjobb för tid som ingår i en sjuklöneperiod när den försäkrades
arbetsgivare i etableringsjobbet ska svara för sjuklön enligt samma lag.

28 kap.
8 §
Om en arbetsgivare ska svara för sjuklön för samma dag som sjuk-
penning kommer i fråga, ska sjukpenningens storlek beräknas på grundval
av en sjukpenninggrundande inkomst som inte omfattar anställnings-
förmåner från den arbetsgivaren. Den sjukpenninggrundande inkomsten ska
inte heller omfatta statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb
hos den arbetsgivare som ska svara för sjuklön.

�&rsarbetstiden beräknas i de fall som anges i första stycket på grundval

av beräknat antal timmar i förvärvsarbete hos arbetsgivare som inte ska
svara för sjuklön.

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.
2 Senaste lydelse 2011:1075.

SFS

2020:475

Publicerad
den

6 juni 2020

background image

SFS

2020:475

2

46 kap.
18 §
Smittbärarpenningen ska minskas med följande förmåner i den ut-
sträckning förmånerna lämnas för samma tid:

1. graviditetspenning,
2. föräldrapenningsförmåner,
3. sjuklön eller sådan ersättning från Försäkringskassan som avses i 20 §

lagen (1991:1047) om sjuklön,

4. sjukpenning enligt denna balk eller motsvarande äldre lag,
5. rehabiliteringspenning,
6. livränta enligt denna balk eller motsvarande äldre författning på grund

av smitta,

7. närståendepenning, och
8. statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.
Det som föreskrivs i första stycket gäller även motsvarande förmån som

lämnas till smittbäraren på grundval av utländsk lagstiftning.

19 § Om smittbäraren har inkomst av anställning från en arbetsgivare som
avses i 1 eller 2 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för tid som avses
i 7 §, lämnas smittbärarpenning endast till den del den överstiger inkomsten.

När anställningen avser arbete i etableringsjobb ska även statlig ersättning

som lämnas för det arbetet räknas med i den inkomst som avses i första
stycket.

59 kap.
9 §
3 Som inkomst av anställning räknas, även om mottagaren inte har varit
anställd hos den som betalat ut ersättningen, följande:

1. ersättning i pengar eller annan avgiftspliktig förmån för utfört arbete,

dock inte pension, och

2. tillfällig förvärvsinkomst av verksamhet som inte bedrivits självständigt.
I fall som anges i första stycket likställs den som har utfört arbetet med en

arbetstagare och den som betalat ut ersättningen med en arbetsgivare. När
utbetalningen avser statlig ersättning för arbete i etableringsjobb likställs
dock den för vars räkning arbetet har utförts med en arbetsgivare.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2012:834.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.