SFS 2020:509 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2020:509 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2020-509.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 52 kap. 8, 9, 18 a, 18 b, 19 och
19 a §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

52 kap.
8 §
2 Bilstöd lämnas för

1. anskaffning av personbil klass I med en utvändig höjd som inte över-

stiger 2 050 millimeter, motorcykel eller moped,

2. ändring av ett fordon som avses i 1 och kostnader i samband därmed

samt justering och reparation av ändringen,

3. anskaffning av en särskild anordning på ett fordon som avses i 1 och

kostnader i samband därmed samt justering och reparation av anordningen,

4. kostnader för körträning som behövs före och efter sådana åtgärder som

anges i 2 och 3, och kostnader i samband därmed, eller

5. körkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.
Vad som avses med personbil klass I, motorcykel och moped anges i

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

9 § Om det på grund av funktionshindrets art eller andra omständigheter
finns särskilda skäl för det, lämnas bilstöd enligt 8 § första stycket 1�3 för
ett annat motorfordon än som avses i 8 § första stycket 1.

18 a §3 Tilläggsbidrag för anskaffning av en personbil klass I lämnas med
högst 50 000 kronor till en försäkrad som, för att kunna bruka bilen, har
behov av en sådan ändring eller anordning för vilken anpassningsbidrag kan
lämnas.

18 b §4 Tilläggsbidrag för anskaffning av en personbil klass I lämnas, ut-
över vad som anges i 18 a §, med högst 60 000 kronor till en försäkrad som,
för att kunna bruka bilen, har behov av en personbil som är

1. särskilt lämpad för personer som behöver färdas i bilen sittande i en

rullstol eller göra överflyttning från en rullstol till ett bilsäte inne i bilen,
eller

2. särskilt lämpad för att i annat fall än som avses i 1 medföra en motor-

driven rullstol eller ett annat jämförbart hjälpmedel för förflyttning.

1 Prop. 2019/20:107, bet. 2019/20:SoU17, rskr. 2019/20:310.

2 Senaste lydelse 2016:1066.

3 Senaste lydelse 2016:1066.

4 Senaste lydelse 2016:1066.

SFS

2020:509

Publicerad
den

18 juni 2020

background image

2

SFS

2020:509

19 §5 Anpassningsbidraget motsvarar kostnaden för sådana åtgärder som
anges i 8 § första stycket 2�4 och som behövs för att den försäkrade ska
kunna bruka fordonet.

Försäkringskassan får besluta att inte medge anpassningsbidrag om det

fordon som den försäkrade valt är olämpligt med hänsyn till den form av
anpassning som behövs. Detsamma gäller om fordonet är olämpligt med
hänsyn till sitt skick.

Om fordonet är äldre än fyra år eller har framförts mer än 6 000 mil,

lämnas anpassningsbidrag för ändring av fordonet eller anskaffning av en
särskild anordning på fordonet endast om det finns särskilda skäl. Sådana
särskilda skäl krävs dock endast när det till den försäkrade för första gången
ska lämnas anpassningsbidrag för fordonet.

19 a §6 Anpassningsbidrag lämnas inte för kostnader för anordningar för
vilka det har lämnats bidrag enligt 18 c § första stycket.

Anpassningsbidrag lämnas inte heller för kostnader för åtgärder som hade

kunnat undvikas om den försäkrade utnyttjat rätten till bidrag enligt 18 b
eller 18 c §, för anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen
eller för normalt förekommande tilläggsutrustning till bilen. Detta gäller
dock inte om det finns särskilda skäl för att ändå lämna anpassningsbidrag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden i vilka en ansökan om

bilstöd har kommit in till Försäkringskassan före ikraftträdandet.

3. Om en försäkrad har fått bilstöd för ett fordon med stöd av föreskrift-

erna i 52 kap. 8 § i den äldre lydelsen kan det till den försäkrade även fort-
sättningsvis lämnas bilstöd för det fordonet i fråga om åtgärder som avses i
52 kap. 8 § första stycket 2�4.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:1066.

6 Senaste lydelse 2016:1066.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.