SFS 2020:1256 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2020:1256 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2020-1256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 kap. 27 och 28 §§ socialförsäk-
ringsbalken ska ha följande lydelse.

33 kap.
27 §
Försäkringskassan ska med den försäkrades samtycke se till att såda-
na insatser som avses i 26 § inleds.

28 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om såda-
na insatser som avses i 26 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 10, bet. 2020/21:SfU1, rskr. 2020/21:148.
2 Senaste lydelse 2016:1269.

SFS

2020:1256

Publicerad
den

18 december 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.