SFS 2020:1271 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2020:1271 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2020-1271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken
ska ha följande lydelse.

18 kap.
20 §
2 Underhållsstöd till ett barn lämnas med

� 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år,
� 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och

� 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21�24 och 26�30 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången i fråga om underhålls-

stöd som avser juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 12, bet. 2020/21:SfU3, rskr. 2020/21:140.
2 Senaste lydelse 2018:743.

SFS

2020:1271

Publicerad
den

23 december 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen