SFS 2020:1272 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2020:1272 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2020-1272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 110 kap. 35 § och rubriken närmast
före 110 kap. 35 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

110 kap.
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och andra ansvariga för grund-
utbildning av totalförsvarspliktiga
2

35 §3 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska lämna Pensionsmyn-
digheten de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande
belopp enligt 60 kap. 17 §.

Den som är ansvarig för grundutbildning av en totalförsvarspliktig enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska underrätta Totalförsvarets plikt-
och prövningsverk om utbetalad dagersättning samt i förekommande fall om
att utbildningen har avbrutits.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136.

2 Senaste lydelse 2010:467.

3 Senaste lydelse 2010:467.

SFS

2020:1272

Publicerad
den

23 december 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.