SFS 2021:160 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2021:160 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2021-160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäk-
ringsbalken ska ha följande lydelse.

27 kap.
48 §
2 Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt
arbetsförmåga under 180 dagar ska det dessutom beaktas om den försäkrade
har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom

1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmark-

naden, eller

2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.
Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.
Den försäkrades arbetsförmåga ska, trots det som sägs i första stycket,

från och med den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt arbetsförmåga
under 180 dagar bedömas enligt 46 och 47 §§ om

1. övervägande skäl talar för att den försäkrade kan återgå till arbete som

avses i 46 och 47 §§ före den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt
arbetsförmåga i 365 dagar, eller

2. det i annat fall kan anses oskäligt att bedöma den försäkrades arbets-

förmåga enligt första stycket.

49 § Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbets-
förmåga under 365 dagar ska det, om det inte kan anses oskäligt, beaktas om
han eller hon har sådan förmåga som avses i 48 § första stycket.

Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2021.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på sjukperioder som har på-

börjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna tillämpas dock första gången
vid prövning av rätt till ersättning för dagar från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:78, bet. 2020/21:FiU41, rskr. 2020/21:214.
2 Senaste lydelse 2012:256.

SFS

2021:160

Publicerad
den

5 mars 2021

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.