SFS 2021:878 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2021:878 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2021-878.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 30 september 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 110 kap. 42 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 51 kap. 16 b §, av följande lydelse.

51 kap.
16 b §
Assistansersättning enligt 14 § betalas inte ut för assistans som har
utförts i en yrkesmässig enskild verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

�ven om assistansen har utförts utan tillstånd betalas assistansersättning

ut om

1. verksamheten har haft tillstånd under avtalstiden och assistansen har

utförts senast två veckor efter den dag då den försäkrade underrättades om
att tillståndet har upphört att gälla, eller

2. det finns särskilda skäl.

110 kap.
42 a §
2 Försäkringskassan ska anmäla till Inspektionen för vård och om-
sorg om det finns anledning att anta att en enskild bedriver yrkesmässig
verksamhet med personlig assistans utan tillstånd enligt 23 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller att en till-
ståndshavares lämplighet för att bedriva sådan verksamhet kan ifrågasättas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som har

utförts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:205, bet. 2021/22:SoU2, rskr. 2021/22:8.
2 Senaste lydelse 2012:962.

SFS

2021:878

Publicerad
den

4 oktober 2021

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.