SFS 2021:1215 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2021:1215 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2021-1215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 64 kap. 17 c § socialförsäkrings-
balken ska ha följande lydelse.

64 kap.
17 c §
2 Ett fondavtal ingås efter ansökan av en fondförvaltare hos Pensions-
myndigheten. Om ansökan bifalls, är ett avtal ingånget mellan fondför-
valtaren och Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten ska bifalla ansökan, om
1. fondförvaltaren uppfyller krav på verksamhetshistorik,
2. fondförvaltaren lämnar och åtar sig att lämna sådan information som

avses i

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den

27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas
inom den finansiella tjänstesektorn, och

b) artiklarna 5�7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta
hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088,

3. fondförvaltaren åtar sig att på begäran lämna sådana informations-

handlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a och 18 §§ lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder till pensionssparare som har valt eller överväger att välja
förvaltarens fond i premiepensionssystemet,

4. fondförvaltaren åtar sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av fond-

andelar,

5. fondförvaltaren åtar sig att, med eller utan prisnedsättning, inte ta ut

avgifter i övrigt utöver vad som godtagits av Pensionsmyndigheten,

6. fondförvaltaren åtar sig att för varje år till Pensionsmyndigheten

rapportera dels alla kostnader som har tagits ut ur fonden, uppdelade på olika
kostnadsslag, dels de kostnader som dagligen belastat fonden redovisade per
fondandel, och då ange hur stor del som avser förvaltningskostnader,
inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna,

7. fonden uppfyller krav på avkastningshistorik,
8. fonden uppfyller krav på minsta tillåtna förvaltat kapital utanför

premiepensionssystemet, och

9. fondförvaltaren och fonden i övrigt uppfyller de villkor i fondavtalet

som Pensionsmyndigheten bestämmer.

1 Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

2 Senaste lydelse 2021:102.

SFS

2021:1215

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1215

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.