SFS 2021:1268 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2021:1268 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2021-1268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 20 § och 19 kap. 34 § social-
försäkringsbalken ska ha följande lydelse.

18 kap.
20 §
2 Underhållsstöd till ett barn lämnas med

� 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 7 år,
� 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 7 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och

� 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21�24 och 26�30 §§.

19 kap.
34 §
3 Betalningsbelopp enligt 10�17, 21, 26 och 27 §§ ska omprövas

1. när det finns ett nytt beslut om slutlig skatt,
2. när grunden för tillämplig procentsats enligt 17 § ändras, och
3. när ett högre underhållsstöd lämnas till ett barn med anledning av att

barnet har fyllt 7 eller 15 år.

En ändring av betalningsbeloppet vid omprövning enligt första stycket 1

ska gälla från och med februari året efter det år då beslutet om slutlig skatt
meddelades. En ändring av betalningsbeloppet vid omprövning enligt första
stycket 2 ska gälla från och med månaden efter den då grunden för tillämplig
procentsats enligt 17 § ändrades, dock aldrig längre tid tillbaka än tre år före
den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen. En ändring av
betalningsbeloppet vid omprövning enligt första stycket 3 ska gälla från och
med månaden efter den då barnet fyllde 7 eller 15 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om underhålls-

stöd och betalningsskyldighet som avser augusti 2022.

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 12, bet. 2021/22:SfU3, rskr. 2021/22:105.
2 Senaste lydelse 2020:1271.
3 Senaste lydelse 2018:743.

SFS

2021:1268

Publicerad
den

21 december 2021

background image

2

SFS

2021:1268

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.