SFS 2010:206 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2010:206 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
100206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

15 §

2

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras för

1. inkomst som på grund av 3 kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet, tjänst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbi-

drag,

3. skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kronor per månad,
4. ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat fö-

re år 1991,

5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbi-

drag, och

6. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse 2008:312.

SFS 2010:206

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.