SFS 2011:1520 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2011:1520 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
111520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 97 kap. 19 § ska upphöra att gälla,
dels att 97 kap. 1, 18, 22, 26 och 27 §§ ska ha följande lydelse.

97 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� bidragsgrundande inkomst i 2�13 §§,
� kostnader för bostad i 14 §,
� beräkning av bostadsbidrag till barnfamiljer i 15�18 och 20�23 §§,
� beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24�28 §§, och
� undantag när bidragsbehov saknas i 29 §.

18 §

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som bidrag till kostnader för bostad

med 50 procent av den del av bostadskostnaden per månad som för familjer
med

� ett barn överstiger 1 400 kronor men inte 5 300 kronor,
� två barn överstiger 1 400 kronor men inte 5 900 kronor, och
� tre eller flera barn överstiger 1 400 kronor men inte 6 600 kronor.
Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om någon

medlem av familjen är funktionshindrad.

22 §

Bostadsbidrag lämnas som särskilt bidrag med

� 1 300 kronor till familjer med ett barn,
� 1 750 kronor till familjer med två barn, och
� 2 350 kronor till familjer med tre eller flera barn.

26 §

Bostadsbidrag i form av bidrag till kostnaderna för bostaden lämnas

med 90 procent av den del av bostadskostnaden per månad som överstiger
1 800 kronor men inte 2 600 kronor.

27 §

Om bostadskostnaden överstiger 2 600 kronor lämnas bostadsbidrag

med 65 procent av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till
3 600 kronor.

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 12, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

SFS 2011:1520

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1520

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om den

försäkrade eller hans eller hennes make är funktionshindrad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. �ldre bestämmelser tillämpas

fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.