SFS 2012:132 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2012:132 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
120132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.

5 §

2

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller för-

äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

� 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
� 2 kap. 1, 4�6, 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att

besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,

� 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
� 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som

består av ledamöter eller ersättare i nämnden,

� 6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

� 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att

underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

� 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra
nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkrings-
balken.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150.

2 Senaste lydelse 2010:1284.

SFS 2012:132

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.