SFS 2012:321 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2012:321 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
120321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 10 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 11 a och 11 b §§,

samt närmast före 6 kap. 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.

Placering av ett barn över nationsgränserna

11 a §

Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar ett

barn i Sverige endast om

1. det är bäst för barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets

anknytning hit,

2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,
3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till

åtgärden,

4. förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i

hemmet är utredda av nämnden,

5. barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd behövs,

och

6. placeringen sker med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

2 eller med stöd av den i Haag

den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig
lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och
åtgärder till skydd för barn.

11 b §

Socialnämnden får placera ett barn i ett annat land endast om

1. det är bäst för barnet att placeras där, särskilt med beaktande av barnets

anknytning dit,

2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,

1 Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.

2 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2012:321

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:321

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till

placeringen,

4. socialnämnden genom en överenskommelse med den behöriga myndig-

heten i det land där barnet ska placeras har gjort det möjligt att följa upp pla-
ceringen, och

5. landet har en tillfredsställande ordning i fråga om tillsyn.

10 kap.

4 §

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en sär-

skild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden
som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a�13 §§ denna lag, 4
och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22,
24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall.

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras

och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.