SFS 2007:174 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2007:174 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
070174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 12 kap. 10 § och 16 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 13 kap. 7 §, av följande ly-

delse.

12 kap.

10 §

2

Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden

utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verk-
samhet. Av 14 kap. 2 § femte � sjunde styckena samma lag följer att sekre-
tess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om
brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndig-
het som har att ingripa mot brottet.

Från socialtjänsten skall utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller

i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åkla-
garmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning.

13 kap.

7 §

3

Länsstyrelsen får, i fråga om annat hem för vård eller boende än så-

dant som avses i 6 kap. 3 §, förbjuda fortsatt verksamhet om skyldigheterna
enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för
vård eller boende som tar emot barn inte iakttas och om denna underlåtenhet
är av allvarligt slag.

16 kap.

4 §

4

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 1 §, omhän-

dertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §, föreläggande eller förbud enligt

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.

2 Senaste lydelse 2006:860.

3 Tidigare 13 kap. 7 § upphävd genom 2002:437.

4 Senaste lydelse 2005:126.

SFS 2007:174

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

background image

2

SFS 2007:174

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

13 kap. 6 §, förbud enligt 13 kap. 7 § samt överflyttning av ärende enligt
16 kap. 1 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,

om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 §, och om förbud enligt 13 kap.
7 § samt domstols motsvarande beslut gäller omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.