SFS 2012:803 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2012:803 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
120803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.

10 §

2

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår

att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hin-
drar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21�23 §§ samma lag följer att sekre-
tess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om
brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndig-
het som har till uppgift att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt
10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestå-
ende eller avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen. Av 10 kap.
18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som
rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till en polismyndighet i
brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller

i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åkla-
garmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60.

2 Senaste lydelse 2009:496.

SFS 2012:803

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.