SFS 2013:303 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2013:303 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
130303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453)

ska införas en ny paragraf, 5 kap. 9 a §, av följande lydelse.

5 kap.

9 a §

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett

samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra be-
roendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möj-
ligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående
ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221.

SFS 2013:303

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.