SFS 2013:421 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2013:421 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
130421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att nuvarande 4 kap. 1 b § ska betecknas 4 kap. 1 c §,
dels att 4 kap. 1 a och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 b §, av följande

lydelse.

4 kap.

1 a §

2

Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bi-

stånd enligt 1 §

1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolung-

domarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan

jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av

1 § till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

1 b §

För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25

procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten
till bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel).

Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet

på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på
nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §.

4 §

3

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss

tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbets-
marknadspolitisk åtgärd.

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket

ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig
själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på ar-

1 Prop. 2012/13:94, bet. 2012/13:SoU22, rskr. 2012/13:245.

2 Senaste lydelse 2007:1429.

3 Senaste lydelse 2007:409.

SFS 2013:421

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:421

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

betsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska ut-
formas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förut-
sättningar.

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas

enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 1 b § tillämpas inte på inkomster som har

intjänats före utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.