SFS 2007:1429 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2007:1429 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
071429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453)

ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande lydelse.

4 kap.

1 a §

Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till

bistånd enligt 1 §

1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolung-

domarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller an-

nan jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av

1 § till den del de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelsen gäller endast inkomster som intjänats efter den 1 januari

2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86.

SFS 2007:1429

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.