SFS 2008:79 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2008:79 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
080079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 28 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 kap. 6 g § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

16 kap.

6 g §

2

Socialnämnden ska till länsstyrelsen och till de revisorer som avses i

3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt ett
gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum
för verkställigheten ska då anges.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134.

2

Senaste lydelse 2006:495.

SFS 2008:79

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.