SFS 2008:329 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2008:329 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
080329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.

10 §

2

Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden

utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verk-
samhet. Av 14 kap. 2 § femte�sjunde styckena samma lag följer att sekretess
även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om
brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndig-
het som har att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt sistnämnda para-
graf nionde stycket uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående
eller avbryta ett pågående brott som avses i det stycket.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller

i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åkla-
garmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

2

Senaste lydelse 2007:174.

SFS 2008:329

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.