SFS 2014:468 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2014:468 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
140468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 4 a kap., av följande lydelse.

4 a kap. Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter

1 §

Hushåll med barn som går i grundskolans årskurs 4�9 eller motsvarande

i andra skolformer har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för
barnets deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansök-
ningstillfället

1. har försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 §, och
2. har haft sådant stöd under minst sex månader den senaste tolvmånaders-

perioden.

Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt främja

ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap.

Fritidspengen får inte påverka beräkningen av försörjningsstödet enligt

4 kap. 3 § andra stycket tredje meningen.

2 §

Om barnet bor varaktigt även i ett annat hushåll (växelvist boende) och

båda hushållen uppfyller kraven i 1 § har respektive hushåll var för sig rätt till
hälften av det belopp som fritidspengen högst får uppgå till.

Om bara ett av hushållen uppfyller kraven i 1 § har detta hushåll rätt till

hälften av det belopp som fritidspengen högst får uppgå till.

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilket belopp fritidspengen får

uppgå till.

9 kap.

1 §

Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att

lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § eller fritidspeng enligt 4 a kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med
för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för
mycket.

1 Prop. 2013/14:168, bet. 2013/14:SoU26, rskr. 2013/14:273.

SFS 2014:468

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:468

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant eko-

nomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha
insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

16 kap.

3 §

2

Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol,

om nämnden har meddelat beslut i fråga om

� ansökan enligt 2 a kap. 8 §,
� bistånd enligt 4 kap. 1 §,
� fritidspeng enligt 4 a kap. 1 §,
� vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
� förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
� medgivande enligt 6 kap. 6 §,
� medgivande enligt 6 kap. 12 §,
� återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
� samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
� avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4�9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvalt-

ningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas
först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt

4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:328.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.