SFS 2014:579 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2014:579 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
140579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens

uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhan-
dahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighets-
utövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till andra
juridiska personer eller en enskild individ.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

SFS 2014:579

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.