SFS 1971:308

710308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:308 Lag

Utkom från t rycket om ändring 1 barnavårdslagen (1960: 97);

den 18 juni 197 1

.

^

^

^

,

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen\ funnit gott att i fråga om barnavårdslagen (1960: 97) förordna,

dels att 21, 76�78 och 84 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 7 och 12 §§ orden "kommunens fullmäktige" skall bytas ut

mot "kommunfullmäktige",

dels att i 37 och 79 §§ ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut mot "läns­

rätten",

dels att i 56 § ordet "stad" skall bytas ut mot "kommun",

dels att 8, 9, 13, 14, 19, 20, 24, 75, 80�83, 85�87 och 95 §§ samt

rubriken till 11 kap. skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Samhällets vård av barn och ungdom (barnavård) har till syfte a tt

främja en gynnsam utveckling av de unga och goda uppväxtförhållan­
den i övrigt för dem.

2 § Varje kommun skall sörja för sin barnavård enligt vad nedan stad­

gas samt även i övrigt genom lämpliga anordningar och åtgärder verka
för det i 1 § angivna syftet.

I varje kommun skall finnas en barnavårdsnämnd, som vid befattning

med ärenden rörande ungdom över femton år må kalla sig ungdoms­

nämnd.

3 § Barnavårdsnämnden har

att göra sig väl förtrogen med barns och ungdoms levnadsförhållan­

den inom kommunen samt därvid särskilt uppmärksamma sådana un-
deråriga som med hänsyn till kroppslig eller själslig hälsa och utrust­

ning, hem- och familjeförhållanden samt omständigheterna i övrigt kun­
na anses vara särskilt utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt,

att verka för önskvärda förbättringar i fråga om kommunens barna­

vård samt därvid i mån av behov och möjligheter främja anordningar

för bättre fritidsförhållanden för barn och ungdom,

att stödja den personlighetsutvecklande och samhällsfostrande verk­

samhet som utövas genom ungdomens egna sammanslutningar,

att lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som äga sam­

band med nämndens verksamhet,

att förvalta egendom som hör till kommunens barnavård, i den mån

ej förvaltningen uppdragits åt annan nämnd eller åt särskild styrelse,

att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och

ärenden som angå nämndens verksamhet samt

676

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rslcr 222.

¬

background image

att även i övrigt ombesörja sådana angelägenheter som avse kommu­

nens barnavård och äro att hänföra till förvaltning och verkställighet.

4 § Varje länsstyrelse skall inom sitt län noga följa tillämpningen av

denna lag samt tillse, att barnavården ordnas och handhaves ändamåls­

enligt.

Finner länsstyrelsen att barnavårdsnämnd i länet försummat att vidta­

ga erforderliga åtgärder beträffande underårig, skall länsstyrelsen ålägga
nämnden att fullgöra sin skyldighet. Om eljest missförhållande yppas
rörande barnavård, för vilken kommun i länet är ansvarig, har läns­

styrelsen att vidtaga den åtgärd som erfordras för att vinna rättelse,

5 § Socialstyrelsen har att följa barnavårdsverksamheten i riket, att ge­

nom råd och anvisningar verka för att den ordnas och utvecklas ända­

målsenligt samt att öva tillsyn över barnavårdsanstalter som avses i 8
kap.

6 §2

SFS 1971: 308

2 kap. Barnavårdsnämnd

7 § Ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnd väljas av kommun­

fullmäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet ledamöter
må dock icke vara imder fem. Där så lämpligen kan ske, bör juridisk

sakkunskap vara företrädd inom nämnden.

Valet skall vara proportionellt, om det begäres av minst så många

väljande som motsvara det tal, vilket erhålles, då samtliga väljandes
antal delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om för­

farandet vid sådant proportionellt val är särskilt stadgat.

Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall den ordning bestäm­

mas, i vilken suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

8 § Beträffande barnavårdsnämnd skall vad i 32�36 §§, 37 § första
stycket och 38�42 §§ kommunallagen är stadgat om kommunstyrelsen
äga motsvarande tillämpning. I kommunens tjänst anställd befattnings­
havare skall dock icke på grund av denna sin tjänsteställning vara obe­

hörig att vara ledamot eller suppleant i barnavårdsnämnd. Ej heller är

det erforderligt, att barnavårdsnämnds protokoll upptager, förutom vad
som må följa av 14 § tredje stycket denna lag, annat än förteckning på

närvarande ledamöter och för varje ärende beslutet och skälen därför.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos barnavårdsnämnd.

9 § Barnavårdsnämnden skall hos kommunfullmäktige och kommun­

styrelsen göra erforderliga framställningar och äger att från kommun­
styrelsen och kommunens övriga nämnder samt dess beredningar och

befattningshavare infordra yttranden och upplysningar.

Nämnden bör samarbeta med myndigheter, institutioner, föreningar

och andra, vilkas verksamhet berör barnavården.

" Paragrafen upphävd genom 1969: 151.

677

¬

background image

SFS 1971:308

Finner nämnden att åtgärd bör vidtagas beträffande vårdnad eller

förmynderskap för underårig, har den att göra anmälan eller ansökan

därom hos vederbörande domstol.

10 § Barnavårdsnämnden äger vid behov tillkalla särskilda sakkunniga

att deltaga i nämndens �verläggningar samt tillsätta befattning hos

nämnden och anlita det biträde i övrigt som erfordras.

�r behovet av juridisk sakkunskap icke tillgodosett inom nämnden,

bör den anlita biträde av lagfaren person.

Har kommimen beslutat inrätta befattning, som skall vara gemensam

för barnavårdsnämnden och annat kommunalt förvaltnings- eller verk­
ställighetsorgan, må befattningen tillsättas i den särskilda ordning kom­

munen bestämmer.

678

11 § Kan barnavårdsnämndens prövning icke avvaktas utan fara eller

allvarlig olägenhet, äger nämndens ordförande

1. vidtaga åtgärd som enligt 4 eller 5 kap. ankommer på nämnden,

2. meddela beslut enligt 43 § om att samhällsvård skall återupptagas

efter villkorligt upphörande,

3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd som avses

i 47 § första stycket eller förbud som avses i 50 eller 51 § samt

4. förordna barnavårdsman.

Beslut som ordföranden fattat med stöd av första stycket länder ome­

delbart till efterrättelse och gäller tills vidare i avbidan på nämndens

prövning. Det skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Avser beslutet omhändertagande enligt 29 eller 30 § eller förbud en­

ligt 50 §, skall ordföranden omedelbart sammankalla nämnden för att

besluta i är endet. Nämndens sammanträde skall i sådant fall hållas utan
dröjsmål och senast inom tio dagar från dagen för ordförandens beslut.

12 §3 Om kommunfullmäktige så bestämma, äger barnavårdsnämnden

uppdraga åt särskild avdelning, bestående av ledamöter eller supple­
anter i nämnden, eller åt ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman

hos kommunen att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ären­

den, vilkas beskaffenhet skall angivas i fullmäktiges beslut. Nämnden
må dock icke annorledes än genom samfällt beslut

1. utdöma förelagt vite,

2. vidtaga åtgärd enligt 26 § 2, 3 eller 4 eller enligt 29 eller 30 § eller

göra framställning om intagning i ungdomsvårdsskola,

3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd eller för­

handsbesked som avses i 47 § eller förbud som avses i 50 eller 51 §,

4. fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken,

enligt 4 § andra stycket eller 5 § lagen om allmänna barnbidrag eller
enligt 9, 11 eller 18 § lagen om bidragsförskott eller

5. göra framställning eller avgiva yttrande till kommunfullmäktige.
Beslut som fattats på grund av uppdrag enligt första stycket skall an­

mälas vid nämndens nästa sammanträde.

13 § Vad i detta kapitel stadgas avser icke Stockholm. I fråga om or­

ganisationen av barnavården där skola i stället gälla de särskilda be-

^ S enaste lydelse 1969: 151.

\-

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.