SFS 1971:664

710664.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:664 Lag

utkom f rän t rycket Om ändring i lagen (1956: 2) om socialhjälp:

den 27 juli 1971

.

o

v

/

jr?

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks­
dagen^, funnit gott att i fråga o m lagen (1956: 2) om socialhjälp^ för­

ordna,

dels att 59 § skall upphöra att gälla,

dels att i 3, 8, 9, 13 och 14 §§ orden "kommunens fullmäktige" skall

bytas ut mot "kommunfullmäktige",

1 Prop. 1971; 30, KU 36, rskr 222.

^^62

2 Senaste lydelse av 8 § 1967: 321.

¬

background image

d&ls att i 10 § orden "kommunens styrelse" skall bytas ut mot "kom­

munstyrelsen",

dels att i 21 § ordet "stad" i olika böjningsformer skall bytas ut mot

"kommun" i motsvarande form,

dels att 4, 6, 11, 54, 58, 60 och 62 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:664

4 § I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant, verkan av valbar­
hetens upphörande och rätt till avsägelse, mandattid och avgång, val av
ordförande och vice ordförande, ställe och tid för sammanträde, supp­
leants tjänstgöring och rätt att närvara vid sammanträde, beslutförhet,

förfarandet vid fattande av beslut, protokoll och reservation, tillkänna­
givande varest till nämnden ställda framställningar mottagas, tidpunkt

när handling skall anses ha kommit in till nämnden, skriftväxling, vård

och förtecknande av handlingar hörande till nämndens arkiv, utseende
av kassaförvaltare samt ledamots ansvar och skadeståndsskyldighet skall

vad i 32�36 §§, 37 § första stycket och 38�42 §§ kommunallagen är

stadgat rörande kommunstyrelsen äga motsvarande tillämpning; dock

att det ej är erforderligt, att protokoll upptager annat än förteckning å
närvarande ledamöter samt för varje ärende beslutet och skälen därför.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos socialnämnd.

6 §3 Socialnämnden har

att göra sig väl förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad och

verka för att detta blir tillgodosett;

att bestämma, i vilka fall, i vilken omfattning och under vilka former

socialhjälp skall meddelas;

att tillhandagå allmänheten med råd och upplysningar i frågor, som

äga samband med nämndens verksamhet, samt, där så lämpligen kan ske,

lämna annat bistånd i personliga angelägenheter;

att förvalta till kommunens socialhjälpsverksamhet anslagen eller el­

jest h örande egendom, i den mån ej förvaltningen därav uppdragits åt

annan nämnd eller åt särskild styrelse;

att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och

ärenden, som angå socialhjälpsverksamheten; samt

att jämväl i övrigt ombesörja de angelägenheter avseende socialhjäl­

pen inom kommunen, vilka ä ro att hänföra till förvaltning och verkstäl­

lighet.

Socialnämnden har ock att taga befattning med de ärenden, vilkas

handläggning enligt särskilda författningar ankommer på nämnden.

Nämnden skall hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kom­

munens övriga nämnder ävensom hos andra myndigheter göra de fram­

ställningar, som finnas påkallade, samt äger att från kommunstyrelsen

och kommunens övriga nämnder samt dess beredningar och befattnings­
havare infordra de yttranden och upplysningar, som erfordras för full­
görande av nämndens uppgifter.

11 § Vad i 2�10 §§ stadgas äger icke avseende å Stockholm. I fråga

om organisationen av socialhjälpsverksamheten därstädes skola i stället

3 Senaste lydelse 1968: 244.

1563

¬

background image

SFS 1971: 664

i 1

tf!

'i'!

,'⬢⬢1

gälla de särskilda bestämmelser, som efter förslag av kommunfullmäktige
fastställas av Konungen.

Därest i annan kommun organisationen icke lämpligen kan anordnas

efter vad i 2�10 §§ sägs, äger Konungen på framställning av kom­

munfullmäktige medgiva de undantag, som finnas påkallade.

54

�ver socialnämnds beslut i ärende rörande meddelande av so­

cialhjälp må besvär anföras hos länsstyrelsen. Beslutet länder dock ome­
delbart till efterrättelse.

il ⬢⬢

58

�ver länsstyrelses slutliga beslut i sådant mål eller ärende, som

avses i 27, 30, 31, 39 eller 40 §, 52 § andra eller tredje stycket eller 54 §,
må besvär anföras hos kammarrätten. Talan må dock ej fullföljas endast

beträffande ränta eller rättegångskostnad.

Har mål, varom sägs i 27 eller 30 §, förevarit hos två eller flera läns­

styrelser, och anföras besvär över det i huvudsaken sist meddelade be­
slutet, må i samband därmed föras talan även mot beslut som dessför­

innan meddelats i målet; och skall sådant beslut ej utgöra hinder för
sakens prövning i dess helhet.

Har länsstyrelse eller kammarrätt förordnat, att socialhjälp skall med­

delas, går beslutet härom i verkställighet utan hinder av förd klagan.

60 §® I fråga om delgivning av kammarrätts beslut skall vad i 57 §
är stadgat äga motsvarande tillämpning.

62 § �ver länsstyrelses beslut i andra frågor avseende tillämpningen
av denna lag än ovan berörts må ändring sökas hos Konungen genom

besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats f�re den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

SVEN ASPLING
(Socialdepartementet)

1564

^ Senaste lydelse 1964: 66.

' Senaste lydelse 1964: 66.

® �ndringen inn ebär bl. a. alt and ra stycket upph ävs.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.