SFS 1973:808

730808.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:808 tag

Utkom från trycket

den 27 nov. 1973

1632

utfärdad den 16 november 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om bamavårdslagen
(1960: 97)2

dels att 11 och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av nedan angivna

lydelse.

3 a § Barnavårdsnämnden skall lämna den som har vårdnaden om

barn stöd och hjälp vid utövandet av vårdnaden.

På begäran av vårdnadshavare skall barnavårdsnämnden i den kom­

mun där denne är kyrkobokförd utse särskild tjänsteman eller förtro­

endeman hos nämnden eller arman lämplig person (bamavårdsman) att
lämna honom sådant bistånd som sägs i första stycket.

Kommgen eller myndighet som Konungen bestämmer föreskriver i

villca fa ll och i villcen ordning vårdnadshavare skall särskilt underrättas

om sin rättighet enligt andra stycket.

11 § Kan barnavårdsnämndens prövning icke avvaktas utan fara eller

allvarlig olägenhet, äger nämndens ordförande

1, vidtaga åtgärd som enligt 4 eller 5 kap. ankommer på nämnden,

1 Prop. 1973: 100, LU 25 , rskr 28 8.

2 L agen om tryckt 1971: 308,

Bi

a

GE

ir

'bifall

¬

background image

2. meddela beslut enligt 43 § om att samhällsvård skall återupptagas

SFS 1973: 808

efter villkorligt u pphörande,

3, meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd som avses

i 47 § första stycket eller förbud som avses i 50 eller 51 §.

Beslut som ordföranden fattat med stöd av första stycket länder ome­

delbart till efterrättelse och gäller tills vidare i avbidan på nämndens

prövning. Det skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Avser beslutet omhändertagande enligt 29 eller 30 § eller förbud enligt

50 §, skall ordföranden omedelbart sammankalla nämnden för att be­

sluta i ärendet. Nämndens sammanträde skall i sådant fall hållas utan

dröjsmål och senast inom tio dagar från dagen för ordförandens beslut.

12 §3 Om kommunfullmäktige så bestämma, äger barnavårdsnämnden

uppdraga åt särskild avdelning, bestående av ledamöter eller suppleanter

i näranden, eller åt ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman hos kom­
munen at t på nämndens vägnar avgöra vissa g rupper av ärenden, vilkas
beskaffenhet skall angivas i fullmäktiges beslut. Nämnden må dock icke
annorledes än genom samfällt beslut

1. utdöma förelagt vite,

2. vidtaga åtgärd enligt 26 § 2, 3 eller 4 eller enligt 29 eller 30 § eller

göra framställning om intagning i ungdomsvårdsskola,

3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd eller för­

handsbesked som avses i 47 § eller förbud som avses i 50 eUer 51 §,

4. fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken i

andra avseenden än som sägs i 3 kap. 2 eller 4 §, 7 kap. 2 eller 7 §, om
avtalet ej innefattar åtagande att utge engångsbelopp, eller 20 kap. 11 §,

enligt 5 § lagen (1969: 618) om fastställande av faderskapet till barn
utom äktenskap, enligt 5 § lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag
eller enligt 9,11 eller 18 § lagen (1964: 143) om bidragsförskott eller

5. göra framställning eller avgiva yttrande till kommunfullmäktige.

Beslut som fattats på grund av uppdrag enligt första stycket skall an­

mälas vid nämndens nästa sammanträde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAJF

CAMILLA ODHNOFF
(Socialdepartementet)

® Senaste lydelse 1973: 450.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.