SFS 1975:713

750713.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 3 sept. 1975

Lag

SFS 1975:713

om ändring i barnavårdslagen (1960:97);

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om barnavårdslagen

(1960:97)2

dels att 99 § skall upphöra att gälla,
dels att i 3 a, 13. 52, 57, 59, 64, 72 och 98 §§ ordet "Konungen" skall by­

tas ut mot "regeringen",

dels att 91 och 92 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

91 § Den som är eller varit verksam inom samhällets baravård må ej obe-

hörigen yppa vad han därvid erfarit rörande enskilds personliga förhållan­

den.

Alla handlingar i fö rekommande mål och ärenden skola så förvaras, att

de icke äro tillgängliga för obehöriga.

92 §2 G ärning som är belagd med straff enligt 88, 89 eller 90 § må ej åtalas
av allmän åklagare, om ej gärningen anmäles till åtal av vederbörande bar­

navårdsnämnd eller styrelse för ungdomsvårdsskola eller av tillsynsmyn­

dighet.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

' Prop. 1975:78. JuU 22, rskr 212,

2 Lagen omtryckt 1971:308.

Senaste lydelse av 3 a § 1973:808.

2 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.