SFS 1977:1037

771037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1037 Lag

Utkom frän trycket

OHi än dring i bamavårdslagen (1960: 97);

den 2 2 dec. 1977

utfärdad den 15 december 1977.

Enligt r iksdagens besluf föreskrives att 7§ barnavårdslagen (1960:97F

skall ha nedan angivna lydelse.

7 §3 1 fråga om barnavårdsnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2§,

3 S förs ta stycket, 4§. 5§ första och tredje styckena. 6-8 §§. 9§ första
stycket och 10- 12 §§ kommunallagen {1977:179) på motsva rande sätt.

Uppdrag, som avses i 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen

(1977: 179), får ej omfatta befogenhet att

1. utdöma förelagt vite,

2. vidtaga åtgärd enligt 26 § 2, 3 eller 4 eller enligt 29 eller 30 § eller göra

framställning om intagning i ungd omsvårdsskola,

3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd eller för­

handsbesked som avses i 47 § eller förbud som avses i 50 eller 51 § eller

4. fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947: 529)

om allmänna barnbidrag eller enligt 9§ lagen (1964: 143) om bidragsför­
skott.

Uppdrag som avses i 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen

(1977: 179) får, såvitt gäller föräldrabalken, omfatta endast befogenhet att
fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 4-6. 8
och 9 §§, 3 kap. 5, 6 och 8 §§ samt 7 kap. 2. 7 och 11 §§ nämnda balk. Upp­

drag att fullgöra uppgift som anges i 2 ka p. 9 § för äldrabalken får dock ej
omfatta befogenhet att besluta att icke påbörja utredning eller att lägga ned

påbörjad utredning. Uppdrag att fullgöra uppgift som anges i 7 kap. 7 § för-

2332

' Prop. 1977/78:27, SoU 16,rskr93.

^ L agen omtryckt 1971:308.

^ Senaste lydelse 1977: 197.

¬

background image

äldrabalken får ej omfatta befogenhet att godkänna avtal som innefattar

SFS 1977:1037

åtagande att utge engångsbelopp.

Nämndens protokoll behöver ej, utöver vad som följer av 14 § tredje och

Qärde styckena denna lag, upptaga annat än uppgift om närvarande leda­

möter, beslutet i varje ä rende och uppgift om reservation.

Utan hinder av 2§ 2 förvaltningslagen (1971:290) tillämpas bestämmel­

serna i 4 och 5 §§ nämnda lag i samtliga ären den hos barnavårdsnämnd.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1978.

På regeringe ns vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.