SFS 1978:857

780857.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:857

om ändring i barnavårdsiagen (1960:97);

utkom från trycket

den 21 december 1978

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut^ fö reskrivs att 7 § barnavårdsiagen (1960: 97)^

skall ha neda n angivna lydelse.

7

I fråga om barnavårdsnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap . 2 §,

3 § första stycket, 4 §, 5 § första och tredje styckena, 6-8 §§, 9 § första
stycket och 10- 12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt.

Uppdrag, som avses i 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen

(1977:179), får ej omfatta befogenhet att

1. utdöma förelagt vite,

2. vidtaga åtgärd enligt 26 § 2, 3 eller 4 eller enligt 29 eller 30 § eller göra

framställning om intagning i ungdomsvårdsskola,

3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd eller för­

handsbesked som avses i 47 § eller förb ud som avses i 50 elle r 51 § eller

4. fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947: 529)

om allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (1964:143) om bidragsför­

skott.

' Prop. 1978/79:12, LU 9 , rskr 99.

^ Lagen omtryckt 1971:1038.

3 Senaste lydelse 1977:1037.

1627

¬

background image

SFS 1978:857

Uppdrag som avses i 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen

(1977; 179) får, såvitt gäller föräldrabalken, omfatta endast befogenhet att

fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 1 kap. 4 §, 2 kap. 1,4-6, 8

och 9 §§, 3 kap. 5, 6 och 8 §§ samt 7 kap. 7, 11 och 14 §§ nä mnda balk.

Uppdrag att fullgöra uppgift som anges i 2 kap. 9 § förä ldrabalken får dock

ej omfatta befogenhet att besluta att icke påböija utredning eller att lägga

ned påbörjad utredning. Uppdrag att fullgöra uppgift som anges i 7 kap. 7 §

föräldrabalken får ej omfatta befogenhet att godkänna avtal som innefattar

åtagande att utge engångsbelopp.

Nämndens protokoll behöver ej, utöver vad som följer av 14 § tredje och

fjärde styckena denna lag, upptaga annat än uppgift om närvarande leda­

möter, beslutet i va ije ärende och uppgift om reservation.

Utan hinder av 2 § 2 förvalt ningslagen (1971: 290) tillämpas bestämmel­

serna i 4 och 5 §§ nämnda lag i sam tliga ärenden hos barnavårdsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

GABRIEL ROMANUS

Lars Gr�nwall

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.