SFS 1979:762

790762.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:762

om ändring i lagen (1956:2) om socialhjälp;

utkom Mn trycket

den 11 september 1979

utfärdad den 30 augusti 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1956: 2) om social­

hjälps

dels att 23, 31 och 32 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 17, 24 och 58 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1978/79:95 (bil. 2.3), FiU 35, rskr335.

s Senaste lydelse av 23 § 1960:98.

2045

¬

background image

SFS 1979:762

17 § Kan det antagas att ersättning för hjälpkostnaden eller del därav

kommer att sökas av annan kommun eller av enskild person, skall över ut­

redning, som avses i 16 §, uppr ättas särskilt protokoll, vilket skall innehål­

la

a) uppgift om hjälpsökandens namn, ålder, civilstånd, födelseort och

bostadsadress;

b) redogörelse för hans levnadsförhållanden och ekonomiska omstän­

digheter samt för hans hjälpbehov och anledningen därtill;

c) uppgift om hans mantalsskrivning för det år hjälpen avser jämte de

upplysningar i öv rigt, som äro erforderliga för tillämpningen av 22 §; samt

d) uppgift, huruvida enskild person finnes, för vilken ersättningsskyl­

dighet enligt 35, 36 eller 40 § kan föreligga, med angivande av varje sådan

persons namn och bostadsadress.

Protokollet skall underskrivas av den, som verkställt utredningen.

Hjälpsökanden skall såvitt möjligt genom påskrift på protokollet bestyrka

riktigheten av de uppgifter, som lämnats av honom.

24 §3 Ersättning, som avses i 22 §, utgå r med det belopp, vartill kommu­

nens kostnader för hjälpen skäligen kunna uppskattas.

Där så finnes påkallat, äger regeringen fastställa taxa, enligt vilken er­

sättning skall utgå för vård i hem, som avses i 18 §, eller å anstalt eller an­

nan inrättning.

58

�ver länsstyrelses slutliga beslut i såd ant mål eller ärende, som av­

ses i 27, 30, 39 eller 40 §, 52 § an dra eller tredje stycket eller 54 §, må be­
svär anföras hos kammarrätten. Talan må dock ej fullföljas endast beträf­
fande ränta eller rättegångskostnad.

Har mål, varom sägs i 27 eller 30 §, förevarit hos två eller flera länssty­

relser, och anföras besvär över det i huvu dsaken sist meddelade beslutet,
må i samb and därmed föras talan även mot beslut som dessförinnan med­

delats i målet; och skall sådant beslut ej utgöra hinder för sakens prövning i
dess helhet.

Har länsstyrelse eller kammarrätt förordnat, att socialhjälp skall medde­

las. går beslutet härom i verkstäl lighet utan hinder av förd klagan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om s tatsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GABRIEL ROMANUS

Nils Magnusson

(Socialdepartementet)

2046

^ Senaste lydelse 1975:704.

Senaste lydelse 1971:664.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.