SFS 1981:1244

811244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1244 Lag

Utkom från trycket

den 23 december 1981

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)

dels att 48, 54, 69 och 71 §§ sam t punkten 5 i övergång sbestämmelserna

till lagen skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i övergångsbestämmelserna skall införas en ny punkt, 12, av

nedan angivna lydelse.

48 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller for-

äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

1 kap. 4 § föräldrabalken,

2 kap. 1, 4-6, 8 och 9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utred­

ning,

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
7 kap. 7, 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 7 § att

godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta be­

fogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25, 27 eller 28 § denna lag
eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947:
529) om allm änna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (1964:143) om bidrags­
förskott.

2416

54 § Om ett ärende hos socialnämnden avser myndighetsutövning mot
enskild, skall utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) följande be­

stämmelser i förvaltningslagen tillämpas

14 § om par ts rätt till insyn ,

15 § om kommunikation,

16 § om parts rätt att meddela sig muntligen,
17 § om besl utsmotivering,
19 § o m rättelse av beslut.

' Prop. 1981/82:8. SoU 22, rskr9l.

¬

background image

^Bestämmelserna i 14 och 15 §§ förvaltningslagen gäller dock inte uppgif-

SFS 1981:1244

som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i förskola eller fri-

i tidshem eller i servicehus eller om någon annan liknande social tjänst.

Vad som sägs i förs ta stycket gäller också när det är fråga om en ansö­

kan eller ett yttrande till en annan myndighet i et t mål eller ärende som rör

myndighetsutövning mot enskild hos denna.

69 § Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för vård
eller boende, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Ett sådant hem står

under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där hemmet är belä­

get. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten vid h emmet.

Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för vård

under en beg ränsad del av dygnet.

1

Den som är eller har varit verksam i et t sådant hem som avses i den na

paragraf får inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit om enskildas

personliga förhållanden.

Om enskilda vårdhem finns särskilda bestämmelser.

71 § Var och en som får kännedom om att en underårig misshandlas i

hemmet eller annars behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för hans
hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är

anställda hos sådana myndigheter är skyldiga att genast till socialnämnden

anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära

att socialnämnden behöver ingripa till e n underåiigs skydd. Detta gäller

även läk are, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor som inte har sådan
anställning.

Anmälningsplikt gäller även för dem som är verksamma inom kommunal

familjerådgivning, om de i sin verksamhet får kännedom om att en under­
årig misshandlas i hemmet.

'Myndigheter och befattningshavare som anges i andra stycket är skyldi­

ga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för

utredning av en underårigs behov av skydd.

5. Av övergångsbestämmelser till lagen (1980:621) med särskilda be­

stämmelser om vård av unga framgår att beslut om omhändertagande för

samhällsvård enligt 29 § ba mavårdslagen (1960:97) skall anses som beslut
om.vård med stö d av nämnda lag.

Av samma övergångsbestämmelser samt av övergångsbestämmelserna

till lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vis sa fall framgår att även

vissa andra beslut enligt bamavårdslagen och enligt lagen (1954:579) om

nykterhetsvård kan bestå viss tid efter den nya lagens ikraftträdande.

12. Sociala centralnämnder och sociala distriktsnämnder som inrättats

med stöd av lagen (1970:296) om social centralnämnd m. m. skall fram till

den 1 januari 1983 fullgöra de uppgifter som enligt den nya lagen ankom­

mer på socialnämnd respektive social distriktsnämnd.

På regeringens vä gnar

KARIN S�DER

Bjorn Sjöberg

(Socialdepartementet)

152-SFS 1981

2417

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.