SFS 1984:365

840365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:365

om aedrSng i socnal�0jäEsflagee (1980): 620));

utkom från trycket

den 15 juni 1984

Utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)

dels att nuvarande 76 § skall betecknas 77 §,
dels att 73 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att rubriken närmast före 75 § skall lyda "Böter m. m.",

' Prop. 1983/84:174, SoU 33, rskr 377.

935

¬

background image

SFS 1984:365

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 76 §, av nedan angivna

lydelse.

73 § Socialnämndens beslut överklagas hos länsrätten genom besvär, om

nämnden har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 eller 28 § eller

eftergift enligt 37 §.

Besvär enligt första stycket far inte föras mot beslut i fråga om bistånd

till annan.

Beslut i frågor som avses i fö rsta stycket gäller omedelbart. En länsrätt

eller kammarrätt far dock förordna att dess beslut skall verkställas först
sedan det har vunnit laga kraft.

Vid handläggning i kammarrätt av mål om förbud enligt 28 § skall

nämndemän ingå i rätt en.

76 § I den mån huvudmannen för ett hem för vård eller boende, som
drivs av landstingskommun eller kommun, beslutar det, far de som bereds

vård där inte inneha alkohol eller andra berusningsmedel. Detsamma gäller

i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprut-

ning i människokroppen.

Om sådan egendom påträffas hos en intagen eller någon annanstans

inom hemmet utan att det finns känd ägare till den, får den omhändertas.

Den som förestår hemmet skall låta förstöra eller försälja egendomen enligt
bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen

(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som

erhålls vid försäljning tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

l! öi i

ar!

;t0

G. SIGURDSEN

�

Lars Hultstrand

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.