SFS 1985:395

850395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:395

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utkom från trycket

den I2juni 1985

utfärdad den 6 juni 1985 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 och 47 §§ socialtjänstlagen

(1980:620) skall ha nedan angivna ly delse.

12 § Socialnämnden skall

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål­

landen,

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat teck en till en ogynnsam utveckling och

i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver

och, om hänsynen till de n unges bästa motiverar det, vård och fostran

utanför det egna hemmet.

47 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte avse vad
som ankommer på nämnden enligt 2, 5, 6 och 8 a §§, 11 § första och andra
styckena, 17 § tredje stycket samt 18 § lagen (1980:621) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.

I de kommuner där sociala distriktsnämnder inte har inrättats får dock

beslutanderätten i frågor som avses i första styc ket uppdras åt en särskild

avdelning som består av ledamöter eller suppleanter i nämnd en.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

Prop. 1984/85: 171, SoU 31, rskr 35 6.

JQQ3

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.