SFS 1986:1186

861186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1186

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utkom från trycket

den 19 december 1986

Utfärdad den 11 december 1986,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 38 och 5 3-55 §§ socialtjänstla­

gen (1980:620) skall ha följande lydelse.

38 § Följande bestämmelser i 3 ka p. kommunallagen (1977:179) gäller i

tillämpliga delar socialnämnd

2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet m. m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,

5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordförande,
7 § om tid och pl ats för sammanträde samt om närvarorätt vid samman­

träde,

8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,
9 § första stycket om beslutförhet,

10 § om beslutsförfarande och protokoll m, m.,

I 11 § om delgivning,

12 § om reglemente och delegation.
För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 § första stycket eller

6 § kommunallagen.

53

Socialnämnden skall tillämpa bestämmelserna i 13 § förvaltningsla­

gen (1986:223) om remiss i alla ären den.

54

I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot

någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvalt­

ningslagen (1986:223):

14 § första stycket om en p arts rätt att meddela sig muntligen,
16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
20 § om motivering av beslut,
26 § om rättelse av skrivfel och liknande.
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte upp­

gifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i förskola eller

fritidshem eller i service hus eller om någon annan liknande social tjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan

eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör

myndighetsutövning mot enskild hos denna.

55 § Den som enligt vad som sägs i 54 § skall ges tillfälle a tt yttra sig

enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) har rätt att få företräde inför

nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

' Prop. 1986/87:39, KU 11 , rskr. 59.

^ �ndringen innebär bl. a. alt första stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1981: 1244.

2145

68-SFS 1986

¬

background image

\

SFS 1986:1186

Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få(

företräde inför nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.