SFS 1987:377

870377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:377

Utkom från trycket

den )5ju ni 1987

838

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfårdad den 4juni 1987.

Enligt inksdagens beslut' föreskiivs att 34 § socialtjänstlagen (19 80:620)

skall ha följande lydelse.

34 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktäi medför inte kost­

nadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom
beträffande underårig, ta ut ersät tning för uppehället av den som på grund

av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård
eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem.

' Prop. 1986/87: 129, SoU 32, rskr, 324 .

fc:

Vli

'vi

¬

background image

'tigen bemyndigas meddela föreskrifter om den högsta ersättning

SFS 1987:377

tas ut för vaije dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än som

getts nu får kommunen ta ut skälig ersättning,

^ O ih en underårig genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem

våii det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning delta i kommu-

« néns kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden

fåi" i sådant fall uppbära underhållsbidrag som avser den underårige.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänst för vilken

avgift har bestämts enligt 35 §.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.