SFS 1987:380

870380.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:380

Utkom från trycket

den 15 juni 1987

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i socialtjänstlagen (1 980:620)

skall infö ras en ny paragraf, 78 §, och närmast före 78 § en ny rubrik av
följande lydelse.

I Socialtjänsten i krig m. m,

78 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om socialtjänsten en­

ligt denna lag, om riket kommer i krig eller krigsfara eller om det råder

sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av

krigsfara som riket har befunnit sig i.

840

' Prop. 1986/87;95 (bil. 4), FöU I I, rskr. 310.

t'

'j

(1)1

¬

background image

⬢Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

SFS 1987:380

r . ⬢

regeringens vägnar

h. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.