SFS 1987:1162

871162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1162

Utkom från trycket

den 21 december 1987

3176

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfardad den 10 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 66 § socialtjänstlagen (1980:620)

skall ha följande lydelse.

66

Av I kap. 5 § sekretesslagen (1980; 100) framgår att socialnämnden

utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens

verksamhet. Detsamma gäller enligt 14 kap. 2 § femte stycket samma lag

beträffande vissa brott som riktar sig mot underåriga. Av samma stycke

följer också att sekretess inte hindrar att uppgift, som angår misstanke om

brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet

som har att ingripa mot brottet.

Från socialtjänsten skall utan hinder av sekretess lämnas

1. uppgift om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, om

uppgiften för särskilt fall begär s av en domstol, åklagarmyndighet, polis­
myndighet, kronofogdemyndighet eller folkbokföringsmyndighet,

2. uppgift om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

avskiljande av denne från högskoleutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 8.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1987/88:41, KU 22, rskr. 51.

^ Senaste lydelse 1982: 1110.

ii'

lijT:

Li®

⬢'"i;

⬢t.'

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.