SFS 1988:133

880133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:133

Utkom från trycket

den 7 april 198 8

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 24 mars 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 47 § socialtjänstlagen (1980:620)

skall ha följande lydelse.

47 §- Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges åt eii sär­

skild avdelning som består av ledamöter eller suppleanter i nämnden i
ärenden som ankommer på näm nden enligt 2, 5, 6 och 8 a §§, 11 § första
och andra styckena, 17 § tred je stycket samt 18 § lagen (1980:621) med
särskilda bestämmelser om vård av unga.

Denna lag trä der i kraft den 1 maj 19 88.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop, 1986/87:91. KU 1987/88:23. rskr. 154.

- Senaste lydelse 1985:395. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

SI

S,iJ l

il

öf'

:t?

if

isi&

Vi b;

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.