SFS 1988:871

880871.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:871

Utkom från trycket

den 12 juli 1988
Omtryck

1866

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 14 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att II, 47 och 49 §§ socialtjänstlagen

(1980:620) skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund

främja människomas

ekonomiska och sociala trygghet,

jämlikhet i levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människomas självbestäm­

manderätt och integritet.

Kommunens ansvar

2 § Vaije kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.

3 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i komm u­

nen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det an svar som vilar på andra

huvudmän.

' Prop. 1987/88:147, SoU 25, rskr. 382.

¬

background image

/

4' § För att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten skall det i

SFS 1988:871

vaije kommun finnas en socialnämnd.

Socialtjänstens innehåll

Socialnämndens uppgifter

5 § Till socialnämndens uppgifter hör att

göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsor­

gan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommu­

nen,

informera om socialtjänsten i kommunen,
genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningar­

na för goda levnadsförhållanden,

svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekono­

misk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Rätten till bistånd

6 § Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett själv­

ständigt liv.

Allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet

7 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på

nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utform­

ningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall

också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utfor­

mas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder

vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn

och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskil­
da stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till
arbete, bostad och utbildning.

8 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är

lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och

med organisationer och andra föreningar.

9 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genom­
föras tillsammans med honom och vid behov i samverkan med andra

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

10 § Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan
service underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med
andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv­

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed

1867

jämförlig verksamhet.

/

/

¬

background image

SFS 1988:871

1868

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj

med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelä­

genheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.

�&tgärder mot missbruk

11 § Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka miss­

bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Insatser för barn

och ungdom bör därvid ägnas särskild uppmärksamhet.

Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och

enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skade­

verkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Socialnämnden skall ak tivt söija för att den enskilde missbrukaren får

den hjälp och vård som han behöver för att komma ifrån missbruket.

Nämnden skall i samförstånd med d en enskilde planera hjälpen och vården

och noga bevaka att planen fullföljs. Lag (1988:871).

Omsorger om barn och ungdom

12 § Socialnämnden skall

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål­

landen,

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

med sä rskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat tecken till en ogynnsam utveckling och

i nära samarbete med hemmen söija för att barn och ungdom som

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver
och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran
utanför det egna hemmet. Lag (1985:395).

13 § För barn som stadigvarande vistas i kommunen skall bedrivas för-

skole- och fritidshemsverksamhet.

Förskoleverksamheten avser barn som inte har uppnått skolpliktig ålder

och barn vilkas skolstart har skjutits upp enligt 3 kap. 7 § skollagen

(1985:1100).

Fritidshemsverksamheten avser skolpliktiga barn till och med t olv års

ålder. Lag (1986:344).

14 § Barn skall anvisas plats i förskola från och med höstterminen det år

då de fyller sex år. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året.

De barn vilkas skolstart har skjutits upp enligt 3 kap. 7 § skollagen

(1985:1100) skall anvisas plats i förskola.

Kan förskola på grund av barnens restider eller av andra skäl inte

bedrivas i den omfattning som anges i första stycket, får kommune n dela
upp förskolan på två år. Barn som berörs av sådan uppdelning skall

anvisas plats i förskolan från och med höstterminen det år då barnet fyller

fem år. Sådan förskola skall omfatta sammanlagt minst 700 tim mar. Lag

(1986:344).

15 § De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt

stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola tidigare än som anges i

¬

background image

14 § för sta stycket eller med förtur anvisas plats i fritidshem, om inte

SFS 1988: 871

barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.

Socialnämnden skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka

barn som behöver anvisas plats i förskola eller fritidshem enligt första
stycket.

16 § Socialnämnden skall verka för att barn som avses i 14 och 15 §§

utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten

och syftet med d enna.

17 § Kommunen skall genom en planmässig utbyggnad av förskole- och
firitidshemsverksamheten söija för att de barn som på grund av föräldrar­

nas förvärvsarbete eller studier eller av andra skäl behöver omvårdnad

utöver vad som följer av 14 och 15 §§ får sådan omvårdnad, när inte
behovet tillgodoses på annat sätt.

I kommunen skall finnas en av kommunfullmäktige antagen plan för

förskole- och fritidshemsverksamheten. Planen skall avse en period av

minst fem år.

18 § Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon a nnan institution, skall

huvudmannen f ör institutionen söija för att barnet får tillfälle a tt delta i
verksamhet som motsvarar den som erbjuds i fö rskola eller fritidshems­
verksamhet.

Omsorger om äldre människor

19 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor far möjlighet att

leva och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i

gemenskap med andra.

20 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor far goda bostä­

der och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan

lättåtkomlig service.

För äldre människor med behov av särskilt stöd skall kommunen inrätta

bostäder med gemensam service (servicehus).

�vergången från ett yrkesverksamt liv skall u nderlättas genom informa­

tion och annat stöd.

Omsorger om människor med handikapp
21 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psyki­
ska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlig­

het att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull

sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans

behov av särskilt stöd.

Vård i familjehem och i hemför vård eller boende

22 § Socialnämnden skall söija för att den som behöver vårdas eller bo i
ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem ell er i ett hem för vård
eller boende.

1869

¬

background image

SFS 1988:871

Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har

tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med

de anhöriga och kontakt med hemmiljön.

23 § Behovet av hem för vård eller boende inom vaije landstingskom­

mun skall tillgodoses av landstingskommunen och kommunerna i området.

Landstingskommunen och kommunerna upprättar gemensamt en plan

över behovet av sådana hem och fördelningen av ansvaret för deras inrät­

tande och drift. Planen skall redovisas för länsstyrelsen.

24 § Vård i familjehem och hem för vård eller boende skall bedrivas i
samråd med socialnämnden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

ytterligare föreskrifter om vård i såd ana hem.

Särskilda regler till skydd för underåriga
25 § En underårig får inte utan socialnämndens medgivande tas emot för

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av

hans föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om honom. Som ett
medgivande anses socialnämndens beslut att bereda den underårige vård i

ett visst familjehem.

�r det fråga om att ta emot ett utländskt barn i syfte att adoptera det,

skall medgivandet inhämtas innan barnet lämnar sitt hemland. Medgivan­
det upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet inom ett år
från det medgivandet lämnades.

Innan socialnämnden beslutar i en fråga om medgivande som avses i

andra stycket, skall nämnden pröva om det förmedlingssätt som sökanden
kommer att använda sig av är tillförlitligt eller e j. Nämnden skall i denna

fråga inhämta yttrande från statens nämnd för internationella adoptionsfrå­

gor (NIA), om det inte är uppenbart o behövligt. Visar prövningen att de t
kan befaras att förmedlingssättet inte är tillförlitligt, skall socialnämnden

vägra sitt medgivande. I e tt beslut om medgivande skall socialnämnden

ange för vilket förmedlingssätt medgivandet gäller. Lag (1984:1092).

26 § Socialnämnden skall

medverka till att de underåriga som avses i 25 § får god vård och fostra n

och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,

verka för att de får lämplig utbildning och

lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar sådana underåriga råd,

stöd och annan hjälp som de behöver.

27 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda en
person som har sitt hem inom kommunen att utan nämndens medgivande
ta emot andras underåriga barn för sådan vistelse i hemmet som inte är
tillfällig.

28 § Socialnämnden får för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har

vårdnaden om en underårig att ta denne från e tt hem som avses i 25 §, om

j

det finns risk som inte är ringa för att barnets kroppsliga eller själsliga hälsa

skadas om det skiljs från hemmet.

¬

background image

/

Om det'fmns sannolika skäl för att en sådan risk föreligger men den

SFS 1988:871

behövliga utredningen inte har kunnat slutföras, får ett tillfälligt förbud
meddelas att gälla i avvaktan på att ärendet kan slutligt avgöras, dock
högst fyra veckor.

Ett förbud enligt denna paragraf hindrar inte att barnet skiljs från hem­

met på grund av ett beslut enligt 21 kap. föräldrabalken.

29 § Socialnämndens ordförande får meddela förbud enligt 28 §, om

socialnämndens prövning inte kan avvaktas utan fara eller allvarlig olägen­
het.

Ett förbud som ordföranden har meddelat gäller tills vidare i avvaktan på

nämndens prövning. Nämnden skall pröva förbudet utan dröjsmål och

senast inom tio dagar från ordförandens beslut.

30 § Ett medgivande enligt 25 § första stycket meddelas av socialnämn­

den i vårdnadshavares hemkommun. Om nämndens prövning gäller ett

hem i en annan kommun, skall nämnden rådgöra med socialnämnden i den
kommunen innan den fattar sitt beslut.

Ett medgivande enligt 25 § andra stycket meddelas av socialnämnden i

de blivande adoptivföräldrarnas hemkommun.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 25 § fullgör skyldigheter­

na enligt 26 § samt beslutar i frågor som avses i 28 §,

31 § Enskilda personer eller sammanslutningar far inte bedriva verksam­

het som syftar till att förmedla underåriga till hem som avses i 25 §.

Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall lämna för-

medlingshjälp m.m , finns bestämmelser i lagen (1979:552) om internatio­
nell adoptionshjälp.

32 § Bestämmelser om vård av unga i vissa fall finns i lagen (1980:621)

med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Avgifter m.m.

33 § Socialnämnden får återkräva ekonomisk hjälp som den enskilde har
erhållit enligt 6 §, endast om den har lämnats som förskott på en förmån
eller ersättning eller till den som är indragen i arbetskonflikt.

Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 6 §, får social­

nämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetal­

ning.

34 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kost­

nadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom
beträffande underårig, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund

av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård

eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem.
Regeringen bemyndigas meddela föreskrifter om den högsta ersättning
som får tas ut för vaije dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än som
angetts nu får kommunen ta ut skälig ersättning.

Om en underårig genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem

1871

⬢/'

¬

background image

'.c'';;-

SFS 1988:871

än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning delta i komttlu-

nens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden

far i sådant fall uppbära underhållsbidrag som avser den underårige.

Bestämmelserna i första styc ket gäller inte i fråga om tjänst för vilken

avgift har bestämts enligt 35 §. Lag (1987:3 77).

35 § För plats i fö rskola eller i fri tidshem, färdtjänst, social hemhjälp,

boende i servicehus eller annan liknande social tjänst får kommunen ta ut

skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna far
dock inte överstiga kommunens självkostnader.

För sådana platser i förskola som avses i 14 och 15 §§ får avgift tas ut

endast i d en mån verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525
timmar om året.

Avgifter som avser helinackordering i servicehus för äldre människor

skall bestämmas så att de boende förbehålls tillräckliga medel för sina

personliga behov. Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om sådana

avgifter.

;

36 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte

betalar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 § eller för kostnad
som kommunen har haft enligt 34 § första eller andra stycket, skall talan
väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom.

Talan väcks vid länsrätten i det län där den enskilde är bosatt.

Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom

att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att

klara sin försöijning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synner­

liga skäl talar mot bifall till ersättn ingsanspråket.

37 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldig­

het som avses i 33 § och 34 § första och andra styckena.

Nämndorganisationen

Socialnämnden

38 § Följande bestämmelser i 3 kap. kommunallagen (1977:179) gäller i

tillämpliga delar socialnämnd

2 § om antalet ledamöter m.m.,

3 § första stycket om valbarhet m.m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,
5 § första stycket om mandattid,

5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordförande,
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid samman­

träde,

8 § om suppleants tjänstgöring m.m.,
9 § första stycket om beslutförhet,

10 § om bes iutsförfarande och protokoll m.m.,

11 § om delgivning,

1872

12 § om reglemente och delegation.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.