SFS 1988:1471

881471.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1471

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

Utkom från tr> 'cket

den 23 december 1988

utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i socialtjänstlagen (1980:620)

skall införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

20 a § Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen
skall kommunen samverka med landstingskommunen samt andra sam­

hällsorgan och o rganisationer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

t"; ji

⬢''i
Vi

>.i

'1:

fe:

'Prop. 1987/88: 176. 1988/89:SoU6, rskr. 55.

3203

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.