SFS 1990:789

900789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:789 Lag

Utkom från tr>'cket
den 3 ju li 1990

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 60 och 62 §§ socialtjänst lagen

(1980:620)^ sa mt punkt 3 i överg ångsbestämmelserna till lagen skall ha

följande lydelse.

' Prop. 1989/90:72, KrU29, rskr. 307.

1476

' Lagen omtryckt 1988:87 i.

¬

background image

§ Anteckningar och andra uppgifter i en pe rsonakt som tillhör social-

SFS 1990:789

, ämndens personregister skall gallras fem år efter det sista anteckningen

ordes i ak ten. Gallring skall dock inte ske så länge uppgifter om samma

gallrats av nämnden enligt andra stycket.

Uppgifter i personregister som avses i 59 § fö rsta stycket skall gallras

fem år efter det att de forhållanden som uppgiften avser har upphört.

Gallringen skall vara avsluta d senast kalenderåret efter det att gallrings-

skyldigheten inträdde.

62 § Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i
60 § första stycket;

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning

om faderskap,

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning

om adoption,

⬢'i 3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att en

underårig har placerats eller tagits emot i ett hem for vård eller boende, i

ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av hans
föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om honom.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i

60 § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kom-

muner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av

i ET�0cla person er.

3. Bestämmelserna i 60 och 62 §§ om gallring tillämpas tidigast den 1 juli

1991 i fråga om uppgifter och andra anteckningar som har tillkommit
undertiden den 1 janu ari 1982-den 30juni 1986. Gallringen avseende
denna tid skall vara avslutad senast under år 1992. Gallringsskyldigheten

gäller inte i fråga om uppgifter och andra anteckningar som har tillkommit

före den 1 januari 1982. Sådant äldre material får dock gallras, varvid
bestämmelserna om gallring i denna lag skall gälla i tillämpliga delar.

s

jKi ä)

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

1477

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.