SFS 1991:1667

911667.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1667

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)'

dels att i 20 a, 23, 76 och 77 §§ ordet "landstingskommun" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "landsting" i motsvarande form,

dels att i 47 § ordet "suppleanter" skall bytas ut mot "ersättare",
dels att 38, 39 och 46 §§ skall ha följande lydelse.

38

För en socialnä mnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i

kommunallagen (1991:900).

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

^ Lagen omtryckt 1988:871.

Senaste lydelse av 20 a § 1988:1471.

-jnoi

^ �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

3093

¬

background image

SFS 1991:1667

39 §'' Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens

talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning

ankommer på socialnämnden.

46 § Vad som sägs i denna lag eller annan författning om en social­

nämnd tillämpas också på sociala distriktsnämnder. Distriktsnämnder får

dock inte göra framställning hos fullmäktige med stöd av 40 § första

stycket.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

⬢* �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.