SFS 1991:1951

911951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1951

om ändring i lagen (1990:1403) om ändring i

utkom från trycket

socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 § socialtjänstlagen

(1980:620)^ i paragrafens lydelse enligt lagen (1990 ; 1403) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

10 § Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan

service samt dagverksamheter underlätta för den enskilde att bo hemma
och ha ko ntakter med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv­

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, soc ial jour eller annan därmed
jämförlig verksamhet.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj

med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelä­

genheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte

har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnads havare
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses

endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1991/92:61, SoUll, rskr. 84.

^ Lagen omtryckt 1988:871.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.